Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

Záver

Zasľúbenie druhého príchodu

Ježiš Kristus zasľúbil: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ (Jn 14,2–3)

Ako sa Ježiš vráti?

OSOBNE V SPRIEVODE ANJELOV

Kristus príde po svoj ľud osobne, nikto ho nebude zastupovať. On sám povedie slávnostný nebeský sprievod veľkého množstva anjelov. Navráti sa ako Vládca vesmíru. Celý vesmír bude pozorovať túto veľkolepú a najslávnejšiu udalosť.

„… sám Pán zostúpi z neba…“ (1Tes 4,16)

„Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.“ (Mt 25,31)

Biblia hovorí o doslovnom príchode, nejde o obrazné či symbolické vyjadrenie. Ježišov druhý príchod bude rovnako viditeľný a osobný ako jeho nanebovstúpenie.

„Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“ (Sk 1,11)

„Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi…“ (Mt 16,27)

VIDITEĽNE, POČUTEĽNE

Jeho príchod bude celosvetovou udalosťou viditeľnou a počuteľnou pre všetkých obyvateľov zeme. Nepríde tajne, ani sa nezjaví len vyvolenej skupine ľudí. Nebude to nejaká vnútorná a neviditeľná skúsenosť jednotlivca či skupiny ľudí, ale skutočné stretnutie s viditeľnou osobou.

„Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.“ (Mt 24,27)

„Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli.“ (Zj 1,7)

„… keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba…“
(1Tes 4,16)

„Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ (Mt 24,30)

„On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý.“ (Mt 24,31)

NEVSTÚPI NA ZEM

Pri svojom príchode Ježiš zostane v ovzduší nad našou zemou. Nezostúpi na ňu, aby po nej chodil, alebo sa tu dokonca zabýval. Nebude konať žiadne zhromaždenia a nebude mať žiadne príhovory.

„Potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.“ (1Tes 4,17)

Prečo príde

Ježiš Kristus príde vyriešiť problémy ľudstva – hriech, zlo a ich následky. Pre ľudí milujúcich Boha začne naozajstný a radosťou naplnený život, ktorý už nebude narušovaný chorobami, smrťou ani problémami.

„Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové.“ (Zj 21,4–5)

„… a očakávali blažené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“ (Tít 2,13)

„Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov… Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí.“ (Rim 8,19–21)

Príde vzkriesiť všetkých, ktorí mu opravdivo verili, nesebecky ho milovali a žili podľa jeho rád a prikázaní. V ten deň budú zlomené putá smrti a všetci ľudia, ktorí zložili svoju nádej v Bohu, budú prebudení k životu.

„Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť.“ (Jn 5,25)

„Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami.“ (1Tes 4,14–18)

„Počúvajte, poviem vám tajomstvo: Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení, naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“ (1Kor 15,51–53)

Všetci ľudia, ktorí sa stavali proti Bohu, proti pravému, zmysluplnému životu, zahynú, pretože odmietli Darcu života. Postavili sa proti láske, pravde, spravodlivosti a slobode.

„Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.“ (Mt 16,27)

„Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom. Veď najprv (pred príchodom Pána Ježiša Krista) musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom.“ (2Tes 2,3.4.8)

Kedy príde

Druhý príchod Pána Ježiša určite nastane, Biblia o tejto udalosti hovorí na mnohých miestach s neotrasiteľnou istotou. Boh chce zachrániť každého človeka, preto je stále ešte možné nadviazať vzťah s Bohom, a tak zmeniť nasmerovanie svojho života.

„Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.“ (Zj 22,12)

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“ (Mt 24,36)

„Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3,9)

„Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil.“ (Jk 5,8)

„Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu: lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš.“ (1Tim 2,3–5)

Biblia neuvádza presnú dobu Ježišovho návratu, na začiatku 19. storočia však začala tzv. doba konca. Kristov príchod je veľmi blízko, čo naznačuje súčasný stav sveta aj naplnenia väčšiny biblických proroctiev (je to napr. proroctvo o 1260 rokoch – prenasledovanie Božieho ľudu v stredoveku – alebo iné proroctvá a objavenia ďalších biblických právd v priebehu 19. storočia).

„Ty však, Daniel, zachovaj tieto slová v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží.“ (Dan 12,4)

„Bude hovoriť slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času.“ (Dan 7,25) (Poznámka: obdobia = doby k bohoslužbám a sviatky; predpisy = Boží zákon)

„Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“ (Zj 12,6) (Poznámka: žena = Boží ľud; v proroctve jeden deň = jeden rok)

Ľudia túžiaci po Kristovi a očakávajúci jeho príchod budú na tento príchod pripravení, pre ostatných to bude náhla a prekvapivá udalosť.

„Lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: Je pokoj a istota!, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú.“ (1Tes 5,2.3)

Znamenia návratu

Ježiš poukázal na rôzne znamenia, ktoré budú predchádzať jeho druhý príchod:

ZNAMENIA V SPOLOČENSKEJ OBLASTI

Materiálne veci a hodnoty sú pre každodenný život nenahraditeľné, nemajú však byť v živote na prvom mieste. Honba za slávou, bohatstvom a úspechom odvádza človeka od toho najdôležitejšieho – úzkeho osobného spoločenstva s Bohom.

„Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.“ (Mt 6,24)

„Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)

Vojny trápili ľudstvo v priebehu celých dejín, nikdy však neboli také hrozné a zničujúce ako v 20. storočí. Dnešné lokálne vojenské spory môžu ľahko rozpútať globálny konflikt.

„Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec.“ (Mt 24,6)

Morové epidémie dokázali v minulosti zdecimovať obyvateľstvo, ale rozsah epidémií nebezpečných nákazlivých chorôb v dnešnej dobe, napriek pokroku v medicíne, je alarmujúci.

Aj napriek rozvojovej a humanitárnej pomoci pretrváva v mnohých krajinách nedostatočné zásobovanie potravinami a liekmi.

„… miestami budú hladomory a zemetrasenia.“ (Mt 24,7)

ZNAMENIA V PRÍRODE

Intenzita zemetrasení na celej planéte sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. Je stále viac katastrof zapríčinených ľudskou činnosťou, ako napríklad znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy toxickými odpadmi, ďalej kyslé dažde, skleníkový efekt, vyčerpávanie prírodných zdrojov minerálov, energie, čistej vody a pod.

ZNAMENIA V NÁBOŽENSKEJ OBLASTI

Okrem skazenosti bezbožného sveta ide aj o úpadok tých, ktorí tvrdia, že patria Bohu. Títo ľudia sa budú pridržiavať rôznych obradných foriem, budú znižovať záväznosť Božích prikázaní, budú popierať realitu nadprirodzeného Božieho zásahu do dejín ľudstva a skutočnosť duchovného boja medzi Kristom a satanom.

„Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze, budú chvastaví, namyslení, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, neláskaví, neľútostní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, vystatovační, viac milujúci rozkoše ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať.“ (2Tim 3,1–5)

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ (Mt 24,12)

V oblasti náboženských skúseností dochádza k veľkému oživeniu, ako k pravému, tak k falošnému. Dôjde k celosvetovému rozmachu hlásania evanjelia. Mnohí ľudia tak opravdivo prijmú Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána. Celá Biblia alebo jej časti boli preložené do tisícov jazykov a biblické spoločnosti ju všade rozširujú.

„A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ (Mt 24,14)

V náboženskej oblasti je však treba počítať aj s mnohými ťažko rozlíšiteľnými podvodmi, lebo povstanú falošní mesiáši a proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, ktorými zvedú mnohých.

„Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených.“ (Mt 24,23–24)

„Prídu falošní ľudia, ktorí sa budú vydávať za Krista a vyžadovať od ľudí pocty a tituly, ktoré patria Vykupiteľovi sveta. Budú konať divy, zázračne uzdravovať a tvrdiť, že z neba dostali zjavenia, ktoré však budú odporovať výrokom Písma.“ (Z tieňa do slávy, 39. kap., str. 416; GC str. 624)

Napodobniť príchod Pána Ježiša sa pokúsi aj satan, Boží odporca:

„Vrcholným činom veľkého podvodu bude satanovo napodobenie Ježiša Krista. Cirkev dlho tvrdí, že očakáva príchod Spasiteľa ako splnenie svojich nádejí. Boží nepriateľ napodobní aj Kristov príchod. V rôznych častiach sveta sa ukáže ľuďom ako vznešená bytosť žiarivej krásy, podobajúca sa Božiemu Synovi z Jánovho opisu v Zjavení (Zj 1,13–15). Príde v neprekonateľnej sláve, akú ľudské oči dosiaľ nevideli. Bude znieť víťazoslávne volanie: ‚Kristus prichádza! Kristus prichádza!‘ Ľudia sa budú pred ním úctivo skláňať – a vtedy tento zvodca zdvihne ruky a bude ich žehnať, ako Kristus žehnal svojich učeníkov, keď bol na Zemi.“ (Z tieňa do slávy, 39. kap., str. 416–417; GC str. 624)

Príprava na Ježišov príchod

Kristus príde čoskoro. To je naliehavá výzva k bdelosti pre každú generáciu. Chce, aby sme boli na jeho príchod pripravení a nenechali sa ním zaskočiť, a preto nás vedie k životnému štýlu zodpovedajúcemu vážnosti doby.

„Buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil.“ (Jk 5,8)

„Pánov deň príde ako zlodej.“ (2Pt 3,10)

„No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia.“ (1Tes 5,4–8)

Čakanie na Ježišov príchod nevedie k pasivite, ale k aktívnej a nezištnej službe druhým.

„Potom kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,34–40)

Všetkým ľuďom je potrebné vydať svedectvo o láskyplnom a milostivom Bohu Stvoriteľovi a o jeho pláne záchrany tejto planéty.

„Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Mt 28,18–20)

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše