Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

3. kapitola - V pravý čas

„Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna.“
(List Galaťanom 4,4)

Prvé zasľúbenie o príchode Mesiáša bolo dané v záhrade Eden. Adam s Evou sa tešili na jeho naplnenie. S nádejou v srdci očakávali narodenie svojho prvého syna. Dúfali, že práve toto dieťa bude zasľúbený Záchranca. Adam, Eva, ich deti i vnúčatá žili a zomreli, a Mesiáša nevideli. Zasľúbenie sa odovzdávalo všetkým generáciám od Henocha po Abraháma, Izáka a Jozefa. Prorok Daniel dostal od Boha videnie, v ktorom bol určený čas Ježišovho prvého príchodu, ale nie každý mu porozumel. Ubiehali stáročia a mnohí si kládli otázku, či sa daný sľub niekedy naplní.

S rovnakou presnosťou ako pohyby hviezd a planét na obežných dráhach sú však uskutočňované tiež Božie plány. Nemožno ich urýchliť ani oneskoriť. V nebi bola ustanovená chvíľa, kedy sa mal Ježiš narodiť v Betleheme.

Boh viedol udalosti tak, aby sa celý svet dozvedel o zasľúbenom Záchrancovi. Mnoho národov bolo zjednotených pod jednou vládou, používal sa jeden svetový jazyk.

Židia z celého sveta pravidelne prichádzali do Jeruzalema na každoročné slávnosti. Keď sa po ich skončení vracali domov, šírili správu o Mesiášovi v rôznych krajinách.

V onej dobe strácala väčšina príslušníkov mnohých národov vieru vo svoje pohanské náboženstvá. Cítili sa unavení nehodnovernými príbehmi bájok a mýtov a hľadali náboženstvo, ktoré by ich duchovne napĺňalo. Aj keď sa zdalo, že Božie slovo zo sveta vymizlo, mnohí túžili po poznaní pravého Boha. Chceli sa dozvedieť pravdu o tom, čo sa deje s človekom po smrti a či je možné žiť večne.

Túžba po zmysle života

Mnohí Izraelčania v nasledovaní Boha zlyhali. Nežili podľa Božej vôle a nešírili poznanie o Bohu ostatným národom. Pre veľkú väčšinu ľudí bola smrť tajomstvom, neistotou a beznádejou. Túžili po tom, aby im na ich otázky niekto odpovedal a ich životu dal zmysel a nádej.

Príchod Mesiáša predpovedali aj ľudia, ktorí nepatrili k židovskému národu.Úprimne hľadali pravdu a Boh im daroval také poznanie, ktorému mohli porozumieť. Ich posolstvo zažiarilo ako hviezdy na nočnej oblohe, pretože v pohanskom svete prinášalo nádej tisícom ľudí.

Starozákonné spisy boli po mnoho storočí dostupné aj v gréčtine. Grécky sa hovorilo po celej Rímskej ríši, a preto sa mohli ľudia oboznámiť s Božím slovom. Posolstvo o príchode Mesiáša tak bolo šírené v mnohých pohanských národoch.

Niektorí príslušníci týchto národov rozumeli proroctvám Písiem o Mesiášovi lepšie ako samotní židovskí kňazi. Chceli sa dozvedieť viac o Božích zákonoch, sviatkoch a obradoch Božieho ľudu. Židia sa však vďaka svojim predsudkom cudzincom vyhýbali, ako to len bolo možné. Musel prísť nový Učiteľ, Mesiáš, aby všetko potrebné vysvetlil.

Pán Boh sa vždy prihováral prostredníctvom krásy prírody, prostredníctvom svojich prorokov a verných náboženských vodcov. Nadišiel však čas, kedy mal sám Boží Syn predstaviť svojím životom a učením pravdu o Bohu a plán záchrany pre celý svet.

Medzi Izraelčanmi žili ešte stále ľudia, ktorí zostali Bohu verní. Očakávali splnenie zasľúbení daných ich predkom. Vedeli, čo hovorí Písmo o Mesiášovi: „Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja“ príde zachrániť svoj ľud. Národná i duchovná sila Izraelčanov takmer vyhasla pod železnou nadvládou Rimanov. Bolo zrejmé, že Mesiáš sa zjaví už čoskoro. Väčšina očakávala statočného bojovníka a mocného kráľa, ktorý bojom vyslobodí Izrael a urobí z neho najmocnejší národ sveta.

Satanove zvody

Všeobecné očakávanie Záchrancu bolo namieste. Satan sa po celé stáročia snažil, aby planéta Zem zostala oddelená od Boha. Svojimi neprávosťami a klamstvami zvádzal ľudí k vzbure proti Bohu. Dúfal, že Boh stratí trpezlivosť a jeho láska k ľuďom vyhasne. Usiloval sa o to, aby sa Boh zriekol planéty Zem a jej obyvateľov navždy. Satan ľuďom bránil v poznaní pravdy o Bohu a časom sa zdalo, že jeho plán úplného ovládnutia sveta je takmer dokončený.

Boh však mal svojich verných nasledovníkov v každej generácii. Dokonca aj v pohanských národoch boli jedinci, prostredníctvom ktorých mohol pozdvihovať ľudstvo z nesprávneho spôsobu života. Boží nasledovníci ale nikdy nemali ľahký život. Boli zosmiešňovaní a nenávidení, mnoho z nich zomrelo násilnou smrťou. Duchovná temnota, ktorou satan pokryl tento svet, sa stále prehlbovala.

Veľmi sa mu darilo odvádzať ľudí od pravého poznania Boha prostredníctvom falošných náboženstiev, ktoré prinášali len utrpenie a sklamanie. Za najväčšie satanovo víťazstvo možno považovať zvedenie Izraelčanov k pohanstvu.

Pohania uctievali výtvory svojich vlastných rúk. Stratili tým zo zreteľa Boha Stvoriteľa a upadali do čoraz väčšej skazenosti. To isté sa stalo aj Izraelčanom. Myšlienka, že je možné zachrániť sa svojimi vlastnými skutkami, je spoločná vo všetkých pohanských náboženstvách a filozofiách. Satanovým pôsobením sa tento pohľad na záchranu pre večnosť ujal tiež v židovskom náboženstve.

Ježišova odpoveď

Boh sledoval utrpenie a živorenie ľudí a s ľútosťou si všímal, ako sa ľudia stávajú obeťami satanovho podvodu a krutosti. Prevládal v nich zmätok a beznádej. Ich životy smerovali do večnej skazy – do smrti, do noci bez svitania. Ľudské zmysly a túžby sa pôsobením zlých nadprirodzených síl stali zvrátenými a viedli ľudí k ponižujúcim a zahanbujúcim činom.

Keď Ježiš hľadel na svoje stvorenie na Zemi, bol veľmi smutný. Hriech zasiahol všetky oblasti života a zlo sa stalo súčasťou všetkých náboženstiev. Bez Božieho zásahu by ľudstvu nesvitla ani tá najmenšia nádej.

Ostatné svety s veľkým záujmom sledovali, ako bude Boh konať – očakávali, že Boh zem očistí od zlých ľudí. Božie konanie pozorne sledoval aj satan, ktorý chcel pokračovať v pláne skazy. K svojim zámerom však potreboval získať dôveru ďalších nebeských bytostí. Vyhlasoval, že princípy Božej vlády nepripúšťajú odpustenie. Ak by Boh ľudí zničil, ihneď by to satan využil ako dôkaz pravdivosti svojich tvrdení. Rozhlasoval by ich po celom vesmíre a rozšíril by tak vzburu proti Bohu na ďalšie svety.

Avšak namiesto toho, aby Boh poslal svojho Syna zničiť Zem, poslal ho Zem zachrániť. Keď už sa zdalo, že satan víťazí, Boh zasiahol mocou a milosťou, ktoré neprestanú pôsobiť, kým sa plán záchrany nedokončí. Jedine Ježiš mohol ľuďom predstaviť pravdu o Bohu, aby pochopili Božiu lásku a zatúžili po večnom živote s Ním.

Na zamyslenie:

  1. Ako viedol Boh sled udalostí, aby sa celý vtedajší svet mohol dozvedieť o prichádzajúcom Mesiášovi?
  2. Akým spôsobom sa Boh prihováral k pohanským národom, aby aj ich pripravil na príchod Mesiáša?
  3. Prečo sa stalo židovské náboženstvo podobným ostatným pohanským náboženstvám a filozofiám?
  4. Ako sa satan snažil získať dôveru nebeských bytostí?
  5. Akým spôsobom Izraelčania skreslili Boží obraz vo vtedajšej dobe?Môžu dnes kresťania robiť to isté?

Biblické texty k tejto téme:

Gn 49,10; Nm 24,17; Dt 18,18; Sk 3,22; Ga 4,4; Ex 12,41

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše