Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

35. kapitola - Búrka na jazere

„Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru?“
(Evanjelium podľa Marka 4,40)

Po náročných hodinách vyučovania a uzdravovania bol Ježiš veľmi unavený. Už mnoho dní ho pri Galilejskom jazere obklopovalo veľké množstvo ľudí. Vysvetľoval im podstatu svojho kráľovstva a vyzýval k rozhodnutiu pre večný život. Priblížil sa večer a ľudia od neho nechceli odísť.

Ježiš si však potreboval odpočinúť. Poslal teda poslucháčov domov a požiadal učeníkov, aby ho zaviezli na tiché a odľahlé miesto na druhej strane jazera. Rýchlo odrazili loďku od brehu a vydali sa cez jazero. Niektorí ľudia nasadli do iných člnov a plavili sa za nimi.

Ježiš si ľahol v zadnej časti lode a po chvíli zaspal. Jazero bolo pokojné a zdalo sa, že posádka prežije nádhernú večernú plavbu. Náhle sa však zdvihol vietor a vlny začali loďou zmietať sem a tam. Jazero sa divoko rozbúrilo. Vlny sa každou minútou zväčšovali a učeníci nestačili vylievať vodu z lode von. Búrka zasiahla aj ostatné loďky na jazere.

Učeníci boli skúsení rybári a zažili už mnoho búrok. Teraz však ich skúsenosti a schopnosti na zvládnutie zložitej situácie nestačili. Zdalo sa im, že sa loď každú chvíľu potopí. Pocítili zúfalstvo.

V boji o záchranu úplne zabudli na Ježišovu prítomnosť na lodi. Spomenuli si na neho až vtedy, keď spoznali márnosť svojho súboja so živlom. Zvolali: „Pane, Pane!“ Burácajúca voda však ich hlasy prehlušila. Ježiš neodpovedal.

Zmocnil sa ich strach a pochybnosti. Vari im Ježiš nemôže pomôcť? Nezaujíma sa o ich záchranu? Cez hustú tmu ho vôbec nevideli. Začali volať znova. Jedinou odpoveďou, prichádzajúcou zo všetkých strán, bolo silné burácanie vetra. Ustráchane pozerali do vĺn, v ktorých videli svoj hrob.

Náhle sa zablesklo a v tom okamihu videli Ježiša, ako nerušene spí na zadnej časti lode. Zúfalo naňho volali: „Učiteľ, nedbáš, že hynieme?“

Tentoraz ich Ježiš počul a otvoril oči. Znovu sa zablesklo a učeníci zahliadli jeho pokojnú tvár. Opakovane na neho naliehali: „Pane, zachráň nás, hynieme!“

Takúto naliehavú prosbu Ježiš zakaždým vypočul. Len čo učeníci uchopili veslá, aby sa naposledy pokúsili uniknúť búrke, Ježiš sa postavil. Vietor a vlny na neho bez prestania dorážali. Pozdvihol ruky a prikázal prudkému vetru: „Mlč!“ A vlnám rozkázal: „Utíšte sa!“ Vietor okamžite ustal a vlny sa postupne zmenšovali. Temné mraky mizli a po chvíľke sa na oblohe začali objavovať hviezdy. Zrazu sa loďka plavila po pokojnej hladine. Učeníci mlčky hľadeli na Ježiša. Spýtal sa ich: „Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru?“

Nezmohli sa na odpoveď. Ostatné loďky plávajúce za nimi sa následkom búrky dostali do tesnej blízkosti ich lode, takže sa všetci ľudia stali na vlastné oči svedkami zázraku. Navzájom si šepkali: „Ktože je to, že ho počúva i vietor, i more?“

Keď sa Ježiš na lodi prebudil a uvidel búrku, ostal úplne pokojný. Pokoj mu však neprinášalo vedomie, že má moc nad prírodou, pretože túto moc ako človek nepoužíval. Bol pokojný, pretože sa úplne spoliehal na svojho nebeského Otca. Mal k nemu absolútnu dôveru. Bola to moc jeho Otca, ktorá utíšila búrku.

Keď učeníci čelili tejto silnej búrke, mohli mať rovnakú dôveru a pokoj vo svojom srdci. V boji o záchranu však na Ježiša úplne zabudli a pokúšali sa búrku zvládnuť sami. Ježiš im pomohol hneď, ako ho o pomoc požiadali.

Niečo podobné prežívame aj my, keď sme vo svojom živote vystavení búrkam a pokušeniam. Mnohokrát sa ich snažíme zvládnuť sami a spoliehame sa pritom na vlastnú silu. Ak však o pomoc požiadame Ježiša, nebudeme na svoje problémy nikdy sami.

Posadnutí muži v Geraze

Za ranného svitania priplával Ježiš so svojimi učeníkmi k východnému pobrežiu jazera. Miesto odpočinku na pokojnom mieste ich čakalo ďalšie, ešte hrozivejšie prekvapenie než predošlá búrka.

Z úkrytu sa na nich vyrútili dvaja posadnutí muži. Na rukách a nohách mali zvyšky reťazí z väzenia a na tele krvácajúce rany. Spod dlhých postrapatených vlasov civeli na prichádzajúcich vytreštené oči. Obaja muži vyzerali skôr ako zvieratá než ľudia. S démonskou posadnutosťou sa hnali ku skupine učeníkov a zdalo sa, že ich chcú roztrhať na kusy.

Vyľakaní učeníci sa dali na útek. Po chvíli sa otočili za Ježišom, ktorý zostal stáť na mieste bez známok strachu. So škrípaním zubov a penou okolo úst sa na neho chceli obaja divosi vrhnúť.

Ježiš pozdvihol ruku a prikázal démonom: „Odíďte z nich!“ Jeho slová prenikli zatemnenou mysľou nešťastných mužov. Matne si uvedomili, že ich tento človek môže oslobodiť od démonov. Len čo otvorili svoje ústa, aby ho požiadali o pomoc, prehovorili namiesto nich démoni. Kričali: „Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom?“

Na neďalekom svahu sa pásla veľká črieda svíň. Démoni prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.“ Ježiš im dovolil do nich vstúpiť. Stádo sa okamžite splašilo a rútilo sa po príkrom svahu dole. Vrhlo sa do jazera a utopilo sa.

Medzitým sa obaja posadnutí upokojili. Vrátil sa im rozum a začali chváliť Boha za záchranu.

Pastieri svíň videli, čo sa stalo, a utekali podať správu majiteľom stáda. Rozprávali o tom tiež všetkým, koho stretli. So strachom i úžasom sa obyvatelia mesta ponáhľali, aby sa stretli s Ježišom. Obaja posadnutí muži boli postrachom celého kraja a teraz ich všetci videli pokojných a upravených, ako počúvajú Ježiša a chvália ho za svoje uzdravenie.

Z vyslobodenia týchto mužov sa však ľudia neradovali. V ich očiach mali svine väčšiu cenu než obaja nešťastníci. Majitelia prasiat sa viac starali o svoj finančný zisk ako o dobro ľudí. Ježiš ich chcel vytrhnúť zo sebeckej ľahostajnosti a priviesť k zamysleniu nad záchranou, ktorú ľuďom ponúka. Finančná strata ich však oslepila natoľko, že Ježišov súcit a milosť neprijali.

Peniaze oslepujú

Pôsobenie nadprirodzenej moci vydesilo obyvateľov Gerazy. Hovorili si: „Kto vie, aké ďalšie nešťastie by sa stalo, keby u nás tento cudzinec zostal?“ Ľudia, ktorí sa plavili na lodiach za Ježišom, rozprávali o zázrakoch, ktorých boli svedkami. Celé mesto sa ešte viac vyľakalo a tamojší obyvatelia začali Ježiša prosiť, aby od nich radšej odišiel. On ich prianie vypočul a vydal sa na druhý breh.

Obyvatelia Gerazy sa príliš báli o svoj majetok, a tak sa k Ježišovi správali ako k nezvanému hosťovi, hoci vedeli, že má moc nad démonmi. Odmietli týmto postojom dar nebies.

Aj v dnešnej dobe mnohí z nás odmietnu nasledovať Ježiša. Ak by prijali Božie rady a brali Božie nariadenia vážne, znamenalo by to pre nich vzdať sa nesprávnych zvykov a nekalých praktík, čo by mohlo mať za následok i finančnú ujmu.

Obaja uzdravení muži chceli zostať s Ježišom. V jeho blízkosti pociťovali bezpečie. Keď nastúpil do lode, žiadali ho, aby mohli ísť s ním. Ježiš pre nich však prichystal iný plán: „Vráťte sa domov a všetkým rozprávajte, čo sa vám prihodilo.“ Obaja muži mali síce obavu z návratu do normálneho života, napriek tomu Ježiša poslúchli.

Stali sa prvými misionármi v oblasti Gerazy a Desaťmestia. Prechádzali celým krajom a každému rozprávali o Ježišovi a jeho zachraňujúcej moci. S Ježišom strávili len krátky čas, ale premena vlastného života pre nich bola dostatočným dôkazom, že Ježiš je Mesiáš a má moc zachrániť každého človeka. Hovorili všetko, čo o Ježišovej láske a moci vedeli.

Vydávať svedectvo o Ježišovi môže každý, koho srdce je premenené Božou láskou a milosťou. Ak nasledujeme Ježiša, samozrejme chceme sa s ostatnými deliť o radosť a skúsenosti s Božím vedením a s naplnením Božích zasľúbení v našom živote.

Ľudia z Gerazy Ježiša odmietli, napriek tomu ich však nezavrhol. Príhoda so skazou stáda svíň vyvolala v celom kraji obrovský rozruch, preto sa mnohí začali o Ježiša zaujímať. Uzdravení muži boli dôkazom jeho moci. Neskôr sa Ježiš do oblasti Desaťmestia opäť vrátil a tisíce tunajších obyvateľov bolo pripravených si jeho slová vypočuť.

Príklad posadnutých mužov z Gerazy ukazuje, ako hlboko môžu ľudia pod nadvládou satana padnúť. Satan sa neustále snaží upútať zmysly a myslenie ľudí, zvádza ich k nerestiam, násiliu a zločinu. V prípade, že ľudia Ježiša odmietnu alebo sa ho dokonca zrieknu, poddávajú sa pôsobeniu démonov. Preto je na svete toľko násilia a zločinov, preto upadá morálka a prevláda sebectvo. Satanovým zámerom je ovládnuť, ponížiť a zničiť človeka.

Príbeh posadnutých mužov je nádejou pre všetkých, ktorí padli pod satanovu nadvládu. Aj oni môžu byť Ježišom zachránení. Pokiaľ budú naozaj chcieť, môžu začať žiť novým a zmysluplným životom a vzdávať Bohu česť a chválu.

Na zamyslenie:

  1. Prečo bol Ježiš počas búrky pokojný?
  2. V čom je náš boj s pokušením podobný boju učeníkov s búrkou?
  3. Prečo ľudia v Geraze nemali radosť z uzdravenia posadnutých mužov?
  4. Aký mal Ježiš plán pre uzdravených mužov?
  5. Čo je príčinou kriminality a morálneho úpadku dnešnej spoločnosti?

Biblické texty k tejto téme:

Mk 4,35–41; 5,1–20; Mt 8,23–34; Lk 8,22–39; Ž 107,29–30

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše