Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

5. kapitola - Zasvätenie

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn.“
(Izaiáš 9,5)

Štyridsať dní po Ježišovom narodení odišiel Jozef s Máriou do Jeruzalema. Podľa Božieho nariadenia prinášali všetky židovské rodiny do chrámu svojich prvorodených synov. Prichádzali tam zároveň s obeťou, ktorou sa vyjadrovalo poďakovanie za požehnanie narodenia dieťaťa.

Matka dieťaťa mala priniesť ročného baránka a mladého holuba alebo hrdličku. Ak boli rodičia chudobní, mohli obetovať len dva holuby alebo dve hrdličky. Každé obetované zviera muselo byť bez chyby, pretože bolo symbolom dokonalej obete Mesiáša.

Zasväcovanie prvorodených Bohu má svoj počiatok už v dávnych dobách. V židovských rodinách bol prvorodený syn z vďačnosti za Božiu záchranu zasvätený Bohu a jeho službe. Prinesenie malého Ježiša do chrámu bolo veľkou udalosťou. Je také smutné, že kňaz vykonávajúci tento obrad vôbec netušil, kým toto dieťa je. Slávnosť zasvätenia prvorodených vykonával každý deň. Ak neprišla bohatá alebo vysoko postavená rodina, nevenoval dieťaťu prílišnú pozornosť. U Jozefa a Márie bolo zrejmé, že nie sú ani bohatí, ani vplyvní. Ich prosté oblečenie poukazovalo na to, že prichádzajú z Galiley, a predložili len obeť chudobných.

Kňaz vykonal predpísaný obrad. Vzal dieťa do rúk a pred oltárom ho pozdvihol nahor. Potom ho odovzdal späť Márii a zapísal meno „Ježiš“ do listiny prvorodených synov. Netušil, že dieťa, ktoré drží v náručí, je nebeský Kráľ, Mesiáš.

Mojžišovi sa Ježiš predstavil ako „JA SOM“. Zjavil sa v oblačnom a ohnivom stĺpe, keď Izraelčanov viedol púšťou z Egypta do Palestíny. Po celé stáročia o ňom proroci hovorili ako o Dávidovom potomkovi, jasnej hviezde, túžbe všetkých národov. Bol jedinou nádejou pre záchranu ľudí. Pri tomto jednoduchom obrade v chráme bol Syn Boží zasvätený poslaniu, ktoré prišiel vykonať. Kňaz nevidel, ani netušil niečo zvláštne, niektorí však v dieťati Mesiáša spoznali.

Simeonova predpoveď

Náhle vstúpil do chrámu starec Simeon, ktorého viera, vľúdnosť a oddanosť Bohu boli všetkým dobre známe. Boh mu povedal, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Pri pohľade na chudobnú rodinu zasväcujúcu svojho prvorodeného syna prehovoril Duch Svätý k jeho srdcu. Na veľké prekvapenie kňaza vzal Simeon dieťa z Máriinho náručia a pozdvihol ho hore. S radosťou, ktorú ešte nikdy nezažil, povedal: „Pane Bože, ďakujem ti, že si splnil svoj sľub. Teraz môžem pokojne zomrieť, pretože som na vlastné oči videl Spasiteľa, ktorého dávaš celému svetu. Všetkým bude svetlom a Izraelu slávou.“

Jozef s Máriou sa Simeonovým slovám divili. Potom im tento starý muž požehnal a Márii ešte povedal: „Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Vtom k nim prišla prorokyňa Anna a potvrdila Simeonove slová. Aj ona prežívala veľkú radosť a vďačne ďakovala Bohu, že jej umožnil uvidieť Mesiáša.

Obidvaja čítali s pokorou a modlitbou proroctvo týkajúce sa Mesiáša. Pri štúdiu Písma otvorili svoje srdcia Bohu. Kňazi a vládcovia Izraela poznali rovnaké proroctvá, ale tomuto poznaniu nechceli prispôsobiť svoj život. Ich duchovné vnímanie bolo preto otupené. Nerozpoznali zázrak, ktorý sa stal pred ich očami.

Niečo podobné sa deje aj v dnešnej dobe. Kresťania si často vôbec nevšímajú závažné udalosti, ktoré Biblia predpovedá a ktoré sa odohrávajú okolo nás. Mnohí náboženskí predstavitelia hovoria o Ježišovi ako o historickej osobe, opomínajú jeho terajšiu službu v nebesiach a slávny skorý príchod. Zanedbávajú aj jeho výzvu ku skutočnej pomoci chudobným a trpiacim. Ľudia preto Ježiša neprijímajú o nič ochotnejšie ako pred dvoma tisíckami rokov.

Pri pohľade na svoje dieťa si Mária znovu spomenula na slová pastierov v Betleheme. Ich aj Simeonovo posolstvo ju naplnilo radosťou a nádejou. V myšlienkach ju teraz sprevádzal text proroka Izaiáša: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja.“

Máriina nádej

Mária vzhliadala ku dňu, kedy sa jej syn ujme kraľovania nad Izraelom. Nebrala do úvahy utrpenie, ktoré na neho čaká. Simeonove slová predpovedali Ježišov ťažký život. Jeho slovami „a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ chcel Boh Máriu pripraviť na strasti, ktorými bude musieť ako Ježišova matka prejsť.

Simeonovo proroctvo tiež oznamovalo, že Ježiš „je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať“. Toto proroctvo bolo naozaj znamením pre Izraelčanov. Je ale tiež upozornením aj pre každého z nás, že sa pre naše dobro máme s Božou pomocou zriecť svojho sebeckého „JA“, aby sme mohli začať žiť novým životom s Pánom Ježišom. Niektorí Izraelčania si uvedomili a prehodnotili svoje nesprávne predstavy o Mesiášovi, oveľa viac ich však zostalo zaslepených.

Simeonove slová sa naplnili. Ježišov príchod ukázal zmýšľanie mnohých ľudí.Jeho život odhalil spôsob uvažovania všetkých – od Stvoriteľa až po knieža temnoty. Satan opisoval Boha ako sebeckého, náročného a neprajníckeho vládcu, ale Boží dar, Ježiš Kristus, ukázal pravú Božiu povahu. Boh síce neznesie zlé konanie, ale jeho láska k hriešnikom je oveľa silnejšia.

Rozhodnutie

Satanove myšlienky a plány sa plne odkryli na golgotskom kríži, kde sa stretlo jeho sebectvo s láskou Stvoriteľa. Ježišov život bol požehnaním pre celý svet. Satan sa chcel Ježiša za každú cenu zbaviť a usiloval sa o jeho smrť; tým ukázal hĺbku svojej nenávisti. Úplne jasne vyšlo najavo, že od začiatku bolo cieľom jeho vzbury zvrhnutie Boha z vesmírneho trónu a zničenie Ježiša.

Od jaslí až po golgotský kríž je Ježišov príklad výzvou k nesebeckému a obetavému životu. Ježiš prišiel ľuďom predstaviť Boha. Jeho posolstvo lásky a pozvanie k večnému životu privádza každého človeka k rozhodnutiu. Úprimní a hľadajúci ho prijímajú, sebeckí a ľahostajní ľudia ho odmietajú. Svojím postojom k Ježišovi každý ukazuje, na akú stranu sa vo veľkom spore medzi dobrom a zlom pridáva.

Na zamyslenie:

  1. Prečo boli prvorodení synovia zo židovských rodín zasväcovaní Bohu?
  2. Ako mohol Simeon vedieť, že je malý Ježiš zasľúbeným Mesiášom?
  3. Pri Ježišovom zasvätení väčšina ľudí nepoznala zázrak, ktorý sa stal pred ich očami. Môže hroziť aj nám nebezpečenstvo slepoty pri pohľade na udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nás?
  4. Ježišov príchod odhalil skutočnú povahu mnohých – od Stvoriteľa až po knieža temnoty. Čo nám tento Boží dar prezradil o pravej povahe Boha?
  5. Čo bolo od samého počiatku cieľom satanovej vzbury proti Bohu?

Biblické texty k tejto téme:

Lk 2,31–38; Iz 9,1–5; Iz 11,1–5; 1 Pt 1,19; Ex 5,2; Ex 13,2

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše