Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

86. kapitola - Zasľúbenie v Galilei

„Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.“
(Evanjelium podľa Marka 16,15)

Skôr než Ježiš vystúpil na nebesia, pripomenul učeníkom:

„Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch.“

Takto Ježiš vyzval svojich dvanástich učeníkov už skôr v hornej miestnosti. Tentokrát chcel však osloviť oveľa viac nasledovníkov. Na úpätí jednej z galilejských hôr sa zhromaždilo mnoho ľudí z rôznych miest. O tomto stretnutí v Galilei hovoril už anjel pri Ježišovom hrobe. Pozvanie sa rýchlo šírilo a prinášalo nádej všetkým, ktorí ešte oplakávali Ježišovu smrť.

Zišlo sa tam asi päťsto veriacich. Učeníci chodili od jedného hlúčika k druhému a rozprávali o Ježišových slovách i činoch.

Náhle sa Boží Syn objavil uprostred zhromaždenia. Nikto nevedel, ako a odkiaľ prišiel. Mnoho prítomných ho nikdy predtým nevidelo. Keď si ľudia všimli rany po klincoch na jeho rukách a nohách, mnohí ho prijali za svojho Záchrancu a Pána a poklonili sa mu. Niektorí však stále pochybovali, či je to naozaj on.

Toto stretnutie bolo jediné, kedy Ježiš po svojom vzkriesení hovoril k toľkým ľuďom. Pochopili Spasiteľovu dôstojnosť, moc a slávu a radovali sa z jeho prítomnosti.

Ježiš im hovoril o význame svojej obeti prinesenej za hriechy ľudí. Oznámil im, že onedlho odíde k Bohu Otcovi, kde bude ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi vykonávať príhovornú službu. Vysvetlil tiež duchovnú povahu svojho kráľovstva trvajúceho na zemi do tej doby, kým nepríde po svoj ľud. Pripomenul dôležitosť štúdia Písma, jednotlivých proroctiev aj zasľúbenie svojho druhého príchodu, ale tiež závažnosť posledných udalostí a zasľúbenie nového neba a novej zeme.

Potom ich poveril:

„Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“

Učeníci jeho slová prijali a toto poslanie počas svojho života svedomito napĺňali.

Ježiš ich vyslal najprv do Jeruzalema, kde mali začať vykonávať zverenú úlohu. Tu veľmi trpel, bol ponižovaný a obetoval sa pre záchranu a večný život ľudí. Učeníci mohli teda žiadať lepšie pole pôsobnosti. Nič také však neurobili. Začali pôsobiť na mieste, kde Ježiš sial do myslí ľudí semienka pravdy, ktoré mali vyklíčiť a priniesť bohatú úrodu. Odpustenie a milosť začali hlásať tam, kde bol Ježiš ponižovaný a zabitý.

Pod vplyvom udalostí posledných týždňov panovala v Jeruzaleme rozpačitá a zároveň vzrušená atmosféra. Správy o Ježišovom zmŕtvychvstaní a vyslaní učeníkov na miestnych občanov silno zapôsobili. Časť z nich v Ježiša tajne verila, ale nemohla sa vymaniť z vplyvu kňazov a vodcov ľudu. Ľudia potrebovali počuť výzvu na pokánie a k nasledovaniu Ježiša.

Aj keď izraelský národ Ježiša zavrhol, teraz dostáva novú príležitosť. Učeníci prinášajú správu o milosti najprv Izraelu a následne všetkým národom celého sveta. Všetci, ktorí v Ježiša uveria, sa stanú súčasťou Božieho ľudu.

Vybavení mocou

Svedectvo učeníkov bude umocňované znameniami a divmi pôsobenými mocou Ducha Svätého. Zázraky budú robiť nielen apoštoli, ale aj tí, ktorí ich posolstvo prijmú. Ježiš povedal:

„Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.“

V tej dobe sa na odstránenie nepohodlných ľudí bežne používal jed. Toto nebezpečenstvo hrozilo aj učeníkom, a preto im Ježiš zasľúbil ochranu.

Zasľúbil im aj nový dar. Mali hovoriť k ľuďom mnohých národov a z tohto dôvodu potrebovali hovoriť cudzími jazykmi. Apoštoli a ďalší učeníci boli väčšinou nevzdelaní ľudia. Po vyliatí Ducha na Turíce mali schopnosť hovoriť svojím vlastným i cudzím jazykom. Ich výslovnosť bola na nerozoznanie od rodených rečníkov.

Toto poslanie a zasľúbenie sa vzťahuje na všetkých Ježišových nasledovníkov v ktorejkoľvek dobe. Ten, kto sa Ježišovi opravdivo odovzdá, sa tiež zaväzuje k spolupráci s ním na záchrane ďalších ľudí. Prvoradou úlohou kresťanov je privádzať druhých k poznaniu Ježiša. Všetci nie sú schopní hovoriť na veľkých zhromaždeniach, ale každý môže pri rôznych príležitostiach vydávať svedectvo o Ježišovej láske a jeho skorom návrate.

Všade okolo nás žijú ľudia zaťažení vedomím viny. Pán Ježiš nás k nim posiela s posolstvom milosti, odpustenia a záchrany. S rozvahou, modlitbou a Božím vedením odovzdávajme dobrú správu svojim rodinám, priateľom, spolupracovníkom, známym a ďalším.

Zasľúbenie duchovných darov platí pre dnešnú dobu rovnako tak ako pre obdobie počiatkov kresťanstva. Boh ich zasľubuje každému veriacemu a udeľuje ich podľa potreby.

Prístup k chorým

Ježiš prišiel uzdraviť chorých a zo satanovho zajatia vyslobodiť zotročených. Vedel, že mnohí, ktorí ho žiadali o uzdravenie, si svoju chorobu zavinili zlým životným štýlom, ale napriek tomu ich neodmietol. Pomohol im v telesných i duchovných ťažkostiach.

Ježiš vie o bolesti sužujúcej každého trpiaceho a je ochotný uzdravovať aj dnes. Svoju uzdravujúcu moc prejavuje tiež prostredníctvom svojich nasledovníkov.

Choroba je mnohokrát dôsledkom prestupovania prírodných i duchovných zákonov daných Bohom. Keby ľudia žili v súlade so zámerom Stvoriteľa, nebolo by na svete toľko utrpenia.

Ježišovi nasledovníci môžu používať viacej liečivých prostriedkov, ktoré Boh ponúka v prírode. Tieto prírodné prostriedky poukazujú na Ježiša, ktorého pôsobením sa chorým vracia zdravie. Vedú tak k dôvere v Boha za každých okolností.

Moc evanjelia

Prví učeníci sa na svoju úlohu starostlivo pripravovali. Pred Turícami sa zišli, ukončili všetky spory a v jednote sa modlili za záchranu ostatných ľudí. Boh ich ku konaniu svojho diela uschopnil vyliatím Ducha Svätého na ich myseľ. Mocne potom kázali Božie slovo a počas krátkej doby prijali Ježiša tisíce ľudí.

Niečo podobné sa môže stať aj v dnešnej dobe. Kresťania by sa mali zjednotiť na základe Božieho slova a podieľať sa na Božom pláne záchrany ľudí. S vierou by mali prosiť o požehnanie a uschopnenie k tomuto dielu. Boh ich potom vypočuje. Vyliatie Ducha Svätého v čase apoštolov bolo „raným dažďom“ a prinieslo úžasné výsledky. Pred svojím druhým príchodom Ježiš zasľubuje „neskorý dážď“, ktorý Ježišových učeníkov povedie k vykonaniu ešte väčšieho diela.

K spolupráci na záchrane ľudí Ježiš uschopní každého – aj tých, ktorí sa cítia slabí či nehodní. Ľudia, ktorí sa plne oddávajú Bohu, dostávajú novú telesnú i duchovnú silu každý deň.

Ježiš chce prejaviť svoju milosť a dať svoju povahu všetkým ľuďom. Túži po oslobodení, očistení a posvätení každého človeka. Jeho silou môžeme nad hriechom zvíťaziť a čistotou svojho života oslavovať Boha.

Na zamyslenie:

  1. Koľko učeníkov sa s Ježišom stretlo na úpätí jednej hory v Galilei?
  2. Prečo mali učeníci začať svoje poslanie v Jeruzaleme?
  3. Z akého dôvodu dostali učeníci schopnosť hovoriť cudzími jazykmi?
  4. Kde by sme mali začať napĺňať poslanie, ktorým Ježiš poveril nás?
  5. Aké liečivé prostriedky ponúka Boh v prírode? Čo je to NEW START?
  6. Čo predchádzalo Turícam, kedy Ježiša prijali tisíce ľudí?
  7. Každý Ježišov nasledovník maľuje svojím životom Ježišov portrét. Aký portrét maľujeme my?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 28,16–20; Mk 16,15–18; 1Kor 12,11; Jn 5,14; Ex 15,26; Dt 7,15; Ž 105,37; Rim 8,29; Joel 2,23; Dan 7,27; Iz 11,9; Iz 59,19; Iz 52,7; Iz 52,10; Zj 22,17

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše