Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

81. kapitola - Zmŕtvychvstanie

„Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal.“
(Evanjelium podľa Matúša 28,6)

Noc prvého dňa týždňa sa chýlila ku koncu a začínalo svitať. Ježiš bol ešte stále v zajatí zapečateného hrobu stráženého rímskymi vojakmi. Keby to bolo možné, nechal by knieža temnoty tento hrob zapečatený navždy. Ale nebeskí anjeli čakali na chvíľu, kedy budú môcť privítať Knieža života.

Pri rozvidnení došlo k veľkému zemetraseniu, lebo anjel Pánov práve zostúpil z neba. Žiaril ako blesk a mal odev biely ako sneh. Strážcovia od strachu ustrnuli a zástupy temných mocností rýchlo ušli. Pred zrakmi vojakov anjel odvalil kameň zakrývajúci vchod do hrobky a zavolal:

„Boží Syn, vyjdi von! Tvoj Otec ťa volá!“

Za okamih z temnej hrobky slávne vyšiel Ježiš, Mesiáš, Záchranca sveta. Mocným hlasom vyhlásil:

„Ja som vzkriesenie a život.“

Nebeskí anjeli ho pritom vítali chválospevmi.

Keď vojaci uvideli, čo sa stalo, dali sa na útek. Cestou do Jeruzalema rozprávali každému, koho stretli, čoho boli svedkami. Utekali k Pilátovi, ale kňazi a vodcovia ľudu ich zastavili – chceli ich totiž za každú cenu vypočuť ako prví. Bledí a trasúci sa vojaci im všetko opísali. Dosvedčili, že videli anjela, ako nazval Ježiša Božím Synom a Kráľom neba.

Kňazi spanikárili. Veľkňaz Kajfáš chcel prehovoriť, ale od úľaku len pohyboval perami. Až keď sa vojaci chystali odísť, vrátila sa mu reč. Zavolal na nich:

„Počkajte, počkajte! Nikomu o tom, čo ste videli, nehovorte!“

Spoločne s ostatnými kňazmi na nich naliehal:

„Hovorte: V noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali.“ Vojaci najprv nechceli takéto zdôvodnenie prijať. Keby spali, nemohli by predsa vedieť, čo sa prihodilo. A keby učeníci skutočne ukradli Ježišovo telo, boli by kňazi medzi prvými, kto by stráže obvinil z nedbanlivosti a žiadal ich potrestanie.

Takéto vysvetlenie naháňalo vojakom hrôzu, pretože zaspanie na stráži sa trestalo smrťou. Nechceli klamať a tým riskovať svoj život. Kňazi ich však presvedčili, že sa postarajú o to, aby nemali žiadne problémy. Uistili ich, že nie je ani v záujme Piláta, aby sa pravdivá správa rozšírila. Ponúkli im značný obnos peňazí a oni ho prijali. Ku kňazom prišli vojaci s úžasným posolstvom o vzkriesení a odchádzali s peniazmi vo vrecku a klamstvom na jazyku.

Správa o Ježišovom vzkriesení sa však medzitým k Pilátovi doniesla. Hoci nechcel Ježiša odsúdiť, až do tejto chvíle ho jeho smrť nijako nezaujímala. Teraz sa však vydesil a zavrel sa vo svojom dome. Pre kňazov teda nebolo nijako ľahké sa ešte v ten istý deň s Pilátom stretnúť. Keď sa im to podarilo, povedali mu o svojom dohovore s vojakmi a presvedčili ho, aby ich netrestal. Ešte skôr, ako Pilát ich návrh prijal, vypočul stráž osobne. Tak sa dozvedel, ako sa všetko naozaj stalo. Nakoniec súhlasil s plánom kňazov.

Kňazi nechali Ježiša zabiť, a tým sa stali satanovými nástrojmi. Naďalej v spojení so silami temnoty proti Ježišovi bojovali. Vedeli, že by mali veľké problémy, ak by sa o Ježišovom vzkriesení dopočul ľud, a tak všemožne jeho zmŕtvychvstanie popierali. Báli sa, že sa s Ježišom niekedy stretnú. Vo dne aj v noci ich sprevádzali spomienky na ich vlastné slová vyrieknuté v súdnej sieni: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ Všetkých svedkov Ježišovho vzkriesenia však umlčať nemohli, lebo mnohí ľudia počuli svedectvo vojakov ešte predtým, ako boli kňazmi podplatení.

Istota vzkriesenia

Keď pri Ježišovom hrobe zaznel mocný hlas anjela: „Tvoj Otec ťa volá!“, Ježiš vyšiel z hrobu na základe svojej božskej moci. Naplnili sa tak jeho slová:

„Dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.“

Iba Boh mohol vyhlásiť: „Ja som vzkriesenie a život.“

Počas veľkonočných osláv sa v chráme predkladal Bohu snopok z prvej úrody obilia ako výraz vďaky za požehnanie úrody. Na poliach ľudia zbierali prvé klasy zrelého obilia a pri príchode do Jeruzalema nimi mávali a volali na slávu Bohu. Následne mohli začať so žatvou.

Ježiš vstal z mŕtvych práve v deň, keď mal byť Bohu predložený prvý snopček obilia. Stal sa tak predstaviteľom veľkej duchovnej žatvy pre Božie kráľovstvo. Pre všetkých, ktorí umierajú s vierou v Ježiša, je jeho vzkriesenie zárukou, že ich v deň svojho návratu vzkriesi k večnému životu.

Apoštol Pavol napísal: „Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli.“

Svedectvá ďalších vzkriesených

Pri Ježišovom vzkriesení ožilo aj niekoľko zomrelých. Počas svojho života vydávali svedectvo o pravde a niektorí z nich preto zomreli násilnou smrťou. Teraz mohli svedčiť o zmŕtvychvstalom Ježišovi a o tom, že aj oni boli vzkriesení.

Počas svojho pozemského pôsobenia Ježiš vzkriesil niekoľko ľudí. Nestali sa však nesmrteľnými. Časom zostarli a opäť zomreli. Mŕtvi, ktorí vyšli z hrobu pri Kristovom vzkriesení, však vstali k večnému životu. Spolu s Ježišom boli prijatí do neba na dôkaz víťazstva nad smrťou a hrobom. Predtým však prišli do mesta, ukázali sa mnohým ľuďom a svedčili o svojom i Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Večný život, ktorý ľudia v raji stratili, v Kristovi opäť získavajú. Boží Syn má právo a moc udeľovať nesmrteľnosť. Hovorí:

„Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ A tiež: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Smrť je pre kresťana len spánkom, chvíľou ticha a tmy, keď čaká na vzkriesenie pri slávnom Ježišovom návrate.

Rovnaký hlas, ktorý z kríža zvolal „Dokonané je!“, raz prenikne hrobmi a prebudí tých, ktorí zomreli vo viere v Ježiša.

Pri Ježišovom zmŕtvychvstaní sa otvorilo len niekoľko hrobov. Pri jeho druhom príchode budú počuť Kristov hlas všetky Božie deti a vstanú z hrobov v sláve nesmrteľného života. Moc, ktorá vyviedla Ježiša z hrobu, privedie k životu i jeho verných nasledovníkov, jeho pravú cirkev, a oslávi ju pred všetkými bytosťami na zemi i v nebesiach.

Na zamyslenie:

  1. Čo sa stalo na úsvite prvého dňa týždňa?
  2. Kým boli vedení kňazi, keď si vymýšľali príbeh o ukradnutom tele?
  3. Ježišovo vzkriesenie sprevádzalo vzkriesenie niekoľkých mŕtvych. Čo robili potom, keď vstali k večnému životu?
  4. Čo pre teba znamená zasľúbenie o vzkriesení?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 28,2–4; Mt 28,11–15; Jn 11,25; Heb 12,26; Iz 24,20; Iz 34,4; 2Pt 3,10; Joel 4,16; Mt 27,25; Jn 2,19; Jn 10,17–18; 1Tes 4,14; Iz 26,19; Jn 10,10; Jn 4,14; Jn 6,54; Jn 8,51–52; Kol 3,4

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše