Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v společnosti Elisha Ministries, z.s.

Spoločnosť Elisha Ministries, z.s. (ďalej len "spoločnosť") týmto poskytuje bližšie informácie k spracovaniu vašich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou. Sledujte tiež starostlivo všetky dokumenty a materiály, ktoré naša spoločnosť priebežne zverejňuje.

Spoločnosť pri spracovaní vašich osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 127/2005 Zb. O elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov a ďalšími relevantnými právnymi predpismi. Venujte teda uvedeným predpisom patričnú pozornosť.

Osobné údaje

Spoločnosť zhromažďuje a ďalej spracováva osobné údaje, sprostredkovací dáta, prevádzkové a popr. ďalšie údaje užívateľov a oprávnených zástupcov užívateľov.

Osobnými a sprostredkovanými dátami sa rozumie najmä titul, meno, priezvisko, adresy, rodné číslo, obchodná firma, názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, a pod., ďalej informácie o platobnej morálke, bankovom spojení, atď.

Prevádzkovými údajmi sa rozumejú akékoľvek údaje spracovávané na potreby prenosu správ sieťami elektronických komunikácií (telefonické hovory, dátové prenosy, krátke textové správy atp.).

Osobné údaje, sprostredkovacie dáta, prevádzkové a ďalšie údaje používateľov a oprávnených zástupcov užívateľov budú naďalej zmieňované ako "Dáta".

spracovávanie osobných údajov

Dáta sú spoločnosťou, jej obchodných partnerov a ďalšími osobami spracovávané na účely vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a na účely zabezpečovania a ochrany sietí, poskytovania elektronických komunikačných služieb, služieb s pridanou hodnotou a služieb s nimi súvisiacich, vyúčtovanie služieb a vykonávanie úkonov s účtovaním spojených.

Dáta sú spracovávané spoločnosťou, jej obchodnými partnermi a ďalšími osobami len v rozsahu potrebnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a len po dobu nutnú pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu, alebo do úplného vyrovnania práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu, alebo po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Povinne poskytovanými údajmi sú obchodná firma alebo názov, sídlo, príp. sídlo organizačnej zložky v SR a identifikačné číslo, meno, priezvisko a bydlisko osoby oprávnenej konať, ak ide o podnikajúcu právnickú osobu; meno, priezvisko, príp. obchodnú firmu, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o podnikajúcu fyzickú osobu a meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo názov a sídlo, príp. sídlo organizačnej zložky na území SR, prípadne identifikačné číslo právnickej osoby, ak ide o nepodnikajúcu osobu. Ostatné osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti či jej partnerom, poskytujete dobrovoľne.

Dáta sú tiež spoločnosťou či jej partnermi spracovávané pre tzv. marketingové účely preto, aby sme vám poskytovali čo najlepšie služby. Dáta sú takto spracovávané na účely ponúkania obchodu a služieb, pre služby s pridanou hodnotou, pre marketingové a obchodné účely a účely s vami dohodnuté, to všetko v rozsahu, v akom ste táto dáta spoločnosti poskytli alebo v rozsahu vyplývajúcom z charakteru poskytovaných služieb alebo v ktorom spoločnosť získala pri poskytovaní služieb či služieb s nimi súvisiacich, ak sú potrebné na dosiahnutie účelov uvedených vyššie. Spoločnosť spracováva Dáta pre vyššie uvedené účely po dobu stanovenú na príslušnom formulári, dokumente či inom nosiči a ak nie je táto lehota stanovená, potom po celú dobu trvania zmluvného vzťahu, resp. do úplného vysporiadania práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu, popr. po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi. Formu prejavu vôle môže stanoviť spoločnosť a táto forma prejavu vôle sa môže líšiť podľa typu súhlasu, môže to byť napr. podpisom na príslušnom formulári či inom dokumente alebo použitím služby, zaslaním správy elektronickou poštou, vyplnením registračného formulára na webových stránkach spoločnosti či obdobným úkonom, ktorý je vždy komunikovaný. Ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním Dát späť a ak urobíte vyššie popísaný úkon, má sa za to, že opäť súhlasíte s vyššie uvedeným spracovaním Dát. Tento opätovný súhlas so spracovaním Dát platí aj pre Dáta získané v čase, keď súhlas nebol udelený, ak zákon neustanovuje inak. Zákazník ďalej súhlasí s tým, že je spoločnosť oprávnená na účely tu uvedené naďalej až do odvolania spracovávať meno, priezvisko a adresu subjektu údajov aj po vysporiadaní práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu na účely ponuky obchodu a služieb.

Aby sme vás mohli oslovovať s novými ponukami a ďalšími informáciami súvisiacimi s existujúcimi službami ako svojimi tak s ponukami a informáciami subjektov, ktorí sú s nami v zmluvnom vzťahu čo možno najefektívnejšie, súhlasíte s tým, že na tieto účely využijeme vašu poštové adresy, e-mailové adresy, účastnícke čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, faxom či inými obdobným spôsobom. Takéto ponuky alebo informácie sú spravidla označené ako OS, teda obchodné oznámenia.

Ak by ste chceli súhlas so spracovaním vašich Dát pre marketingové a obchodné účely, je to možné. Ak tak urobíte, spoločnosť vám už naďalej nebude môcť pripraviť ponuku tzv. na mieru vašich požiadaviek či priania a niektoré informácie o službách budú pre vás ťažko dostupné. Odvolanie môžete kedykoľvek urobiť, a to výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (napr. formou e-mailu, telefonátu na zákaznícku linku, apod.) po vašej riadnej identifikácii. Ak ste súhlas už udelili, môžete ho odvolať spôsobom uvedeným vyššie. Svoj nesúhlas môžete tiež vyjadriť iba napríklad s niektorými spôsobmi oslovovania s našimi ponukami či ponukami našich partnerov. Po odvolaní súhlasu spoločnosť, resp. tretia osoba nebude ďalej spracovávať Dáta získané po odvolaní súhlasu so spracovaním a Dáta získané pred odvolaním súhlasu, avšak doteraz nespracované. Ako zákazník ste oprávnený odmietnuť súhlas s použitím jeho elektronického kontaktu aj v súvislosti so zasielaním každej jednotlivej správy.

Prístup k osobným údajom

Ak sa zmení niektorý údaj, ktorý ste nám poskytli, povedzte nám to čo najskôr, aby sme vždy spracovávali len aktuálne Dáta. V prípade, že údaj spracovávaný spoločnosťou nezodpovedá skutočnosti, máte právo na jeho opravu. Ďalej máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť sama alebo prostredníctvom osôb uvedených spracováva, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 12 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva subjektu údajov

Ak zistíte alebo sa domnievate, že spoločnosť alebo niektorý z jej obchodných partnerov vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať spoločnosť alebo príslušného obchodného partnera o vysvetlenie a ďalej môžete požadovať, aby spoločnosť alebo príslušný obchodný partner odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môžete požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, spoločnosť alebo príslušný obchodný partner odstráni okamžite chybný stav. V opačnom prípade sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Tento Úrad môžete kontaktovať aj v iných prípadoch priamo. Pokiaľ by Vám v dôsledku spracovania osobných údajov vznikla iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nárokov podľa osobitného zákona.

Použitie cookies

Webové stránky www.tenktoryprichadza.sk společnosťou Elisha Ministries, z.s. používajú súbory cookies, ktoré sa ukladajú do prehliadača užívateľa a ktoré následne odosielajú informácie o užívateľovi späť na server, na ktorom sú stránky umiestnené, a ďalej na servery tretích strán, ktoré tieto informácie zhromažďujú a spracovávajú. Súbory cookies obsahujú informácie slúžiace na zabezpečenie správnej funkcie stránok a relevantnosti zobrazovaného obsahu používateľom. Podľa smernice č. 2002/58 / ES o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia je nutný súhlas užívateľa s takýmto použitím súborov cookies. Bez tohto súhlasu nie je možné garantovať úplnú funkčnosť stránok, a to najmä tam, kde sú funkcie stránok na súboroch cookies plne závislé, napr. e-shopy a iné. Návštevník webu môže kedykoľvek odvolať súhlas so zberom a ukladaním súborov cookies. Odvolanie súhlasu nenávratne odoberie všetky doterajšie súbory cookies, ktoré server k užívateľovi uložil.

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše