Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

79. kapitola - Porážka satana

„Boh v Kristovi zmieril svet so sebou.“
(Druhý list Korinťanom 5,19)

Ježiš dokončil dielo, ktoré prišiel vykonať. Keď v poslednej chvíli svojho života zvolal „Je dokonané!“, bol boj medzi dobrom a zlom rozhodnutý. Celé nebesia jasali nad Ježišovým víťazstvom.

Satan bol porazený a stratil vládu nad svojím kráľovstvom. Až do Ježišovej smrti majstrovsky skrýval svoje nekalé úmysly. Vzburu, ktorú zosnoval proti Bohu, zastieral tak dokonale, že ani anjeli verní Bohu neporozumeli jeho plánom a povahe. Ježišov plán záchrany nezahŕňal len padlé ľudstvo, ale aj anjelov a nepadlé svety.

Predtým než sa Lucifer vzoprel Bohu, prebýval v Božej prítomnosti a zastával najvyššie postavenie zo všetkých stvorených bytostí. Celému vesmíru predstavoval a vysvetľoval Božie zámery. Len čo ho však ovládla túžba byť rovný Bohu, zneužíval svoje postavenie na to, aby spochybňoval Božiu autoritu v mysliach všetkých bytostí.

Nebolo teda ľahké, aby sa pravda o satanovej povahe a jeho vzbure v krátkej dobe odhalila.

Boh mohol satana a jeho stúpencov zničiť, ale neurobil to. Násilie je totiž jedným zo znakov satanovej moci. Satan často využíva násilie na ovládanie druhých, Božie zásady sú však úplne iné. Božia vláda vychádza z dobra, milosrdenstva, pravdy a lásky.

Nebeská rada sa rozhodla poskytnúť satanovi určitú dobu, v ktorej by sa mohol prejaviť, aby sa celý vesmír dozvedel pravdu o jeho charaktere a spôsobe vládnutia. Tvrdil totiž, že spôsob jeho vlády bude lepší ako ten Stvoriteľov. Štyritisíc rokov sa Ježiš usiloval o dobro ľudí, zatiaľ čo satan sa ich snažil zotročiť a zničiť. Tento boj sa odohrával pred zrakmi celého vesmíru.

Od chvíle, kedy sa Ježiš narodil v Betleheme, sa ho satan snažil pripraviť o život. Usiloval sa narušiť Ježišov vývin v detstve, pošpiniť čistotu jeho charakteru v dospievaní, prekaziť mu službu ľuďom v dospelosti a odradiť ho od cesty kríža. Nič z toho sa mu však nepodarilo a Ježiša na hriech nezviedol. Čím zúrivejšie útočil, tým pevnejšie sa Boží Syn držal svojho nebeského Otca a tým viac vynikala krása jeho charakteru.

Svedectvo nebies

Všetky nepadlé svety pozorne sledovali boj medzi dobrom a zlom na našej planéte. Počuli Ježišovo bolestné zvolanie v Getsemane:

„Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich.“

Nebeské bytosti videli jeho obavy a útrapy. Prizerali sa na Ježišovo zradenie i odsúdenie. Počuli výsmech a nadávky davu a tiež, ako ho Peter zapiera. So zármutkom pozorovali, že je Ježiš bičovaný, ponižovaný a vedený na popravu.

So zdesením hľadeli na ukrižovaného Ježiša, na krv stekajúcu z jeho čela, rúk a nôh. Žasli nad jeho modlitbou:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Nebeské bytosti tiež pozorovali, ako sa okolo kríža zhromaždili padlí anjeli a zasievali do myslí ľudí pochybnosti a neveru. Snažili sa presvedčiť dav o Ježišovej vine a podnecovali ho k posmechu a urážkam. Ježiša sa im však zlomiť nepodarilo, pred satanom ani v najmenšom necúvol. Nedopustil sa ani jediného hriechu a nad nepriateľom človeka zvíťazil. Na konci tohto nepredstaviteľne ťažkého zápasu sklonil hlavu a zomrel. Svojej viery a plnej oddanosti Bohu sa držal až do konca.

Satan sa prejavil ako vrah Božieho Syna, čím odhalil svoj plán aj charakter. V očiach nebeských svetov sa pripravil o akúkoľvek náklonnosť, nebol však ešte zničený. Ľudia i anjeli musia vidieť rozdiel medzi povahou a princípmi vlády Ježiša a satana. Každý sa musí rozhodnúť, koho bude nasledovať a komu slúžiť.

Na začiatku veľkého sporu satan vyhlásil, že Boží zákon nie je možné dodržiavať a spravodlivosť s milosrdenstvom nejdú dokopy – preto nemôže byť prestúpenie zákona nikdy odpustené. Ďalej tvrdil, že ak by Boh nepotrestal hriech, nebol by spravodlivým Bohom. Keď sa ľudia vzopreli Božej vôli, satan okamžite zdôraznil, že tento čin potvrdzuje jeho výroky o nemožnosti zachovávať Boží zákon. Povedal, že ľudstvu musí byť navždy odoprená Božia priazeň, lebo aj on bol po svojej vzbure vyvrhnutý z neba. Vyhlasoval, že Boh nemôže byť k hriešnikovi spravodlivý a zároveň milosrdný.

Ľudia sa ale nachádzali v inej situácii ako satan, pretože vtedajší Lucifer v nebi zhrešil vo svetle Božej slávy. Hoci poznal Božiu povahu i dobré a spravodlivé princípy jeho vlády, rozhodol sa konať podľa svojej sebeckej a nezávislej vôle. Aj napriek početným varovaniam a vysvetľovaniu dôsledkov takéhoto postoja bola jeho voľba konečná. Boh už pre jeho záchranu nemohol nič urobiť. Ale ľudia boli zvedení satanovou ľsťou a nepoznali rozsiahlosť a hĺbku Božej lásky. Ich myseľ zatemnili satanove polopravdy a lži. Ak sa však ľudia dozvedia o pravej Božej povahe a o pláne na svoju záchranu, môžu prísť späť k Bohu.

Spravodlivosť i milosť

V Ježišovi Kristovi sa ľuďom ukázala Božia milosť, ktorá však zároveň nevylučuje Božiu spravodlivosť. Zákon predstavuje vlastnosti Božej povahy. Boh svoj zákon nezmenil, pre záchranu človeka sa však v Ježišovi sám obetoval. Boží zákon vyžaduje čistý a spravodlivý život aj dokonalú povahu. Ľudstvo padlé do hriechu nemôže vyhovieť požiadavkám svätého Božieho zákona, preto Ježiš prišiel na svet ako človek, žil čistým životom a dal ľuďom príklad dokonalej povahy. Ponúka ju ako dar všetkým, ktorí ho prijmú za svojho Záchrancu a túžia po rovnako čistom živote, ako mal on. Božia milosť ľuďom odpúšťa hriechy a Ježiš premieňa ľudskú povahu na Boží obraz. Ľudia, ktorí dôverujú Ježišovi a žijú podľa jeho zásad, tak napĺňajú spravodlivosť, ktorú Boh požaduje. Boh je spravodlivý a ospravedlňuje každého, kto žije z viery v Ježiša.

Satan chcel oddeliť milosť od pravdy a spravodlivosti. Ježiš ale ukázal, že v Božom pláne je spravodlivosť neoddeliteľne spätá s milosťou a pravdou. Svojím životom a smrťou dokázal, že Božia spravodlivosť neruší Božiu milosť, hriech môže byť odpustený, zákon je spravodlivý a je možné žiť v súlade s ním. Satanove obvinenia proti Bohu boli vyvrátené.

Zmena satanovej taktiky

Satan neváhal a vymyslel iný podvod. Začal vyhlasovať, že Ježišovou smrťou stratil Boží zákon platnosť. Keby však bolo možné zákon zmeniť alebo zrušiť, nemusel by Ježiš za hriechy ľudí zomrieť. Slovami vyslovenými k učeníkom a smrťou na kríži Ježiš potvrdil večnú platnosť Božieho zákona. Zrušiť zákon by znamenalo odovzdať vládu nad svetom satanovi a umožniť večnú existenciu hriechu.

V ľuďoch, ktorí veria v platnosť Desatora, sa satan snaží zneistiť ich postoj. Nahovára im, že niektoré ustanovenia Desatora už neplatia. Týmto podvodom sa ich snaží dostať pod svoju moc. Satanovým zámerom je ovládnuť svet takým spôsobom, že Boží zákon nahradí ľudskými predpismi. Biblické proroctvá hovoria o významnej nábožensko-politickej mocnosti, ktorá bude vykonávať satanove príkazy. Postaví sa proti Bohu, zmení Boží zákon a bude prenasledovať verný Boží ľud. Zákonodarné zhromaždenia rôznych štátov prijmú nariadenia, ktoré budú Božiemu zákonu odporovať a poslušnosť k nim si presadia násilím. Boj proti Božiemu zákonu, ktorý začal v nebi a pokračuje na zemi, bude prebiehať až do Ježišovho návratu. Každý človek sa musí rozhodnúť buď pre Boží zákon, alebo pre ľudské nariadenia odporujúce Bohu. Otázka Božieho zákona a pravého či falošného uctievania Boha bude predmetom záverečného sporu medzi Ježišovými a satanovými nasledovníkmi.

Na konci dejín Boh obháji svoj zákon a vyslobodí svoj ľud. Satan a všetci, ktorí sa zapojili do vzbury proti Bohu, zahynú. Svojím spurným a svojvoľným životom sa natoľko vzdialili od Boha, zdroja lásky a života, že sláva Božej prítomnosti pre nich bude ako spaľujúci oheň.

Nepôjde o náhodnú udalosť. Tí, ktorí odmietli Božiu milosť, ponesú dôsledky svojho rozhodnutia. Boh prináša lásku a život. Každý, kto sa rozhodne pre svojvôľu a hriech, odvracia sa od Boha, a tým sa pripravuje o život. Boh dáva každému človeku časovo obmedzenú príležitosť k rozvoju jeho povahy. Svojimi slovami a činmi ľudia vyjadrujú, v čo veria.

Na začiatku veľkého sporu anjeli nerozumeli dôsledkom vzbury proti Bohu. Keby bol satan aj so svojimi padlými anjelmi zničený, zostali by v mysliach ostatných nebeských bytostí pochybnosti o Božej láske a dobrote. Toto semienko pochybností by potom mohlo znova priniesť nesúlad a vzdor.

Na konci veľkého sporu to už tak nebude. Plán záchrany ľudí bude dokončený a všetky stvorené bytosti plne pochopia krásu Božej povahy. Všetci spoznajú, že zásady Božieho zákona sú dokonalé a nemenné. Všetkým budú jasné dôsledky vzbury a hriechu aj povaha satana. Pochopia, že vyhladenie hriechu je v súlade s Božou láskou. Celý vesmír vzdá Bohu česť a slávu.

Z tohto dôvodu mohli anjeli pri Ježišovej obeti na kríži jasať. Aj keď ešte všetkému úplne nerozumeli, vedeli, že zničenie hriechu a satana je raz navždy spečatené, záchrana ľudstva je istá a vesmír bude navždy bezpečný.

Ježiš si význam svojej obety na Golgote plne uvedomoval. Preto mohol víťazne zvolať: „Je dokonané!“

Na zamyslenie:

  1. Prečo Boh nezničil satana a jeho stúpencov ihneď na začiatku ich vzbury?
  2. Kedy bol úplne odhalený satanov zámer i charakter?
  3. Ako sa pred pádom do hriechu líšila situácia ľudí a Lucifera?
  4. Ako môžu ľudia, ktorí dôverujú Ježišovi, dosiahnuť spravodlivosť, ktorú vyžaduje Boží zákon?
  5. Čo Ježiš potvrdil svojím životom a smrťou?
  6. Čo bude predmetom záverečného sporu medzi Ježišovými a satanovými nasledovníkmi?
  7. Čo pochopia všetky stvorené bytosti na konci veľkého sporu?
  8. Bude odstránenie hriechu a hriešnikov prospešné pre celý vesmír? Ako sa to stane?

Biblické texty k tejto téme:

Jn 19,30; Ez 28,12; Zj 12,10; 2Kor 5,19; Rim 3,26; Ž 85,11; Jk 2,10; Dan 7,25; Mal 4,1; Ez 28,6–19; Ž 37,10; Abd 1,16; Ef 4,18; Prís 8,36; Zj 12,7–12; Zj 12,17; Zj 14,12; Zj 16,7

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše