Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

12. kapitola - Zápas v púšti

„Človek bude žiť nielen z chleba,
ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“
(Evanjelium podľa Matúša 4,4)

Po svojom krste bol Ježiš vedený Duchom Svätým na púšť, aby mohol sám v pokoji premýšľať o svojom poslaní. Pôstom a modlitbami sa pripravoval na náročný život služby.

Satan ho pozoroval, kam ide. Usúdil, že nastáva tá najlepšia príležitosť, aby Ježiša prekvapil a odvrátil ho od jeho poslania. Potom, čo sa mu podarilo oklamať Adama a Evu a prinútiť ich k prestúpeniu Božieho slova, považoval svet za svoje vlastníctvo a sám seba za vládcu celej planéty. V nebesiach vyhlásil, že si ho ľudia vybrali za svojho vodcu, a tak získal nad svetom plnú kontrolu.

Ježiš prišiel na našu zem v ľudskom tele, aby dokázal, že satan neovládol ľudstvo úplne. Ako človek zostal Bohu verný, čím vyvrátil predchádzajúce satanovo tvrdenie. Dal tým príklad každému, kto sa chce vymaniť zo satanovej moci, lebo nasledovaním Ježiša sa môžeme stať slobodnými.

Satan vedel, že ovláda tento svet len sčasti. Vždy žili ľudia, ktorí verne nasledovali Boha, čím sa Božiemu odporcovi stavali na odpor. Keď bol vytvorený písomný záznam Božích slov, začal satan študovať predpovede ukazujúce na príchod Mesiáša. Mnoho storočí miatol Boží ľud, aby Mesiáša odmietol, keď k nemu príde.

Po Ježišovom narodení bolo satanovi zrejmé, že Mesiáš bude vyvracať jeho tvrdenie o nadvláde nad svetom. Vedel, kým je Ježiš, a divil sa, že Syn Boží prišiel na tento svet ako človek. Ľudia si môžu slávu a radosť nebeského prostredia len predstavovať. Satan, pôvodne Lucifer – žiarivý anjel – ju však poznal osobne. Vo svojom sebectve nebol schopný nesmiernu lásku Ježiša k padlému ľudstvu pochopiť. Stratil prístup do neba, a preto chce v zúrivosti a zlobe zviesť všetkých ľudí, aby boli raz zahubení spolu s ním.

Satanovo odhodlanie

Už od svojho narodenia v Betleheme bol Ježiš v neustálom ohrození. Satanovi anjeli, démoni ho prenasledovali na každom kroku. Satanovej zradnej moci ešte žiadny človek na tomto svete neunikol. Knieža zla bol rozhodnutý, že Ježiša zvedie tiež.

Medzi svedkami Ježišovho krstu v rieke Jordán bol aj satan. Počul slová, ktoré o Ježišovi predniesol Boh Otec. Myslel si, že Božia nenávisť k zlu navždy oddelí túto planétu od Boha. Do tejto doby Boh hovoril s ľuďmi prostredníctvom prorokov, teraz sa k nim prihováral prostredníctvom svojho Syna. Priame spojenie medzi Bohom a ľuďmi bolo opäť nadviazané.

Satan vedel, že musí Ježiša zničiť, inak On zničí jeho. Rozhodol sa stretnúť s Ježišom osobne a použiť všetky možné prostriedky, ktoré zlo ponúka.

Niektorí ľudia sa domnievajú, že stretnutie satana s Ježišom na púšti sa ich netýka. Rovnaká bitka sa však odohráva v každom ľudskom srdci. Ježiš zažil pokušenia, s ktorými sa stretávame aj my a ktorým tak ťažko odolávame. Bol vystavený rovnakým skúškam ako Adam, prvý človek, ktorý im podľahol.

Ježišova situácia

Satan poukazoval na Adamov hriech ako na dôkaz, že Boží zákon je nespravodlivý a nemožno ho zachovať. Ježiš sa však ako človek riadil týmto zákonom tiež. Adam čelil satanovej skúške v záhrade Eden ako dokonalý človek nepoznamenaný hriechom. Ježiš však čelil skúškam v ľudskom tele, ktoré už bolo telesne aj duševne oslabené následkom hriechu, ktorý existoval počas doby štyri tisíc rokov.

Mnohí ľudia si myslia, že Ježiš v žiadnom prípade nemohol upadnúť do hriechu. Keby to bola pravda, nemohol by byť v rovnakej situácii ako Adam. Keby sme boli vystavení ťažším skúškam ako Ježiš, nemohol by byť naším Záchrancom… Ježiš sa narodil so všetkými ľudskými slabosťami. Aj on sa musel rozhodnúť, či bude ctiť Boha, alebo sa postaví proti nemu. Čelil rovnakým skúškam a pokušeniam ako my a mohol im podľahnúť. V skutočnosti však boli jeho skúšky omnoho ťažšie ako tie naše.

Keď Ježiš prišiel na púšť, prežíval úzke spoločenstvo s Bohom. Mnoho dní nemal ani pomyslenie na jedlo alebo odpočinok. Po tejto dobe ho Otcova prítomnosť opustila. Náhle na neho doliehali mnohé nebezpečenstvá. Bol zoslabnutý hladom, unavený a vyčerpaný duševným utrpením.

Satan rozpoznal svoju jedinečnú príležitosť. Stále mal na pamäti Božie slová: „Toto je môj Syn.“ Chcel, aby Ježiš začal nad týmito slovami pochybovať. Ak by vyčerpaný a skleslý Ježiš stratil dôveru vo svojho Otca a vo svoje poslanie, plán záchrany ľudí by sa zrútil a satan by zvíťazil.

Pokušenie

Náhle sa pred Ježišom objavila v púšti postava, ktorá vyzerala ako posol z neba. Prichádza mu azda pomôcť? Je odpoveďou na jeho modlitby?

Tento anjel ukázal Ježišovi kamene rozhádzané po púšti a povedal: „Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“

Ak si. Anjelove slová naznačovali pochybnosť. „Zaobchádzal by takto Boh so svojím Synom? Nechal by ho na púšti hladného a osamelého? Boh by si predsa nikdy neprial, aby jeho Syn takým spôsobom trpel! Ak teda skutočne si Boží Syn, premeň tieto kamene na chlieb!“

Vo svojom vnútri Ježiš zápasil s týmto pokušením. Premýšľal, či má vysvetliť svoje poslanie alebo dokázať svoju totožnosť. Nebol však na to dôvod. Žiadny dôkaz ani zázrak by nezmenili satanovo srdce. Ježiš nechcel, a ani nesmel použiť svoju božskú moc pre seba. Prišiel na našu zem, aby tu žil a čelil pokušeniu rovnako ako každý iný človek. Zostúpil z neba, aby nám dal príklad viery a vernosti Bohu. Ani raz za svojho života na zemi neurobil zázrak vo svoj vlastný prospech.

I v úplnom vyčerpaní Ježiš odmietol pochybovať o zámeroch svojho nebeského Otca. Neprel sa a nič nevysvetľoval. Jednoducho odpovedal slovami Písma: „Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Tým satanovu otázku ukončil, čím ho zaskočil.

Z tohto pokušenia si môžeme vziať niekoľko ponaučení. Na Ježiša dopadla tvrdá skúška, keď bol zoslabnutý. Podobným spôsobom sa satan veľakrát zameral na ľudí so silnou vôľou a veľkou vierou v Boha. Udrel, keď boli vyčerpaní a začali pochybovať, a prinútil ich tak potknúť sa a padnúť.

Satan vždy využíval ľudské slabosti. Robí to aj dnes. Kedykoľvek čelíme ťažkým chvíľam – chudobe, chorobe, bolesti, skleslosti alebo čomukoľvek inému – prichádza, aby pokúšal. Snaží sa otriasť našou dôverou v Boha, ktorý tieto skúšky dopustil.

Nabáda nás k nedôvere v Boha a k pochybovaniu o Božej láske. Ak sme satanom zmalomyseľnení, vyhrá. Ak sa mu však postavíme rovnako pevne ako Ježiš, nebudeme s ním diskutovať alebo mu veci vysvetľovať a spoľahneme sa na zasľúbenia, rady a prikázania Božieho slova, jeho pokušeniu unikneme.

Keď Ježiš povedal: „Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst,“ zopakoval slová, ktoré predniesol Izraelčanom o viac ako štrnásť storočí predtým. Ježiš vtedy posielal svojmu ľudu mannu z neba – jedlo, ktoré dovtedy Izraelčania nepoznali. Chcel, aby pochopili, že ak budú Bohu dôverovať a žiť podľa jeho vôle, nikdy ich neopustí. Teraz sa Ježiš ocitol v rovnakej situácii. Vedel, že ho do púšte zaviedol Boh a že sa o neho postará, ak bude potrebovať jedlo. Ježiš dokázal pred celým vesmírom, že je lepšie trpezlivo znášať útrapy než sa vzdať Božej vôľe.

Niekedy sa môžeme ocitnúť v ťažkej situácii, keď zachovanie vernosti Bohu môže viesť k strate zamestnania alebo k iným vážnym ťažkostiam. Satan sa nás bude snažiť presvedčiť, že naša viera nie je natoľko dôležitá a nemá cenu pre ňu trpieť či sa niečoho vzdať. Ak však budeme tak ako Ježiš poznať moc Božieho slova, nenecháme sa zastrašiť rôznymi ťažkosťami, stratou zamestnania alebo aj stratou vlastného života. Budeme si klásť otázky: „Čo od nás Boh očakáva? Čo vo svojom Slove zasľubuje?“

Biblia predpovedá, že v závere pozemských dejín čakajú naozajstných nasledovníkov Boha veľké problémy a prekážky. Prídu o zamestnanie, o dom aj o ďalší majetok. Ak sa rozhodnú zostať Bohu verní a neuposlúchnu ľudské nariadenia odporujúce Božiemu slovu, budú donútení žiť na okraji spoločnosti a budú sociálne i materiálne znevýhodnení. Boh však zasľubuje, že tí, ktorí mu neprestanú byť verní, dostanú jeho pomoc v pravý čas.

Ovládanie chuti a túžby

Ježišova skúsenosť s pokušením poukazuje ľuďom i na dôležité rady pre ovládanie chuti a túžob. Pokušenia zamerané na žiadosti tela vždy viedli k najhorším a veľmi ponižujúcim činom. Satan chce zničiť duševnú a duchovnú silu, ktorú Boh daroval každému človeku. Chce, aby sme si nevážili večné hodnoty. Ponúka ľuďom rôzne podnety ku vzrušeniu a zábave, aby z ich sŕdc vyňal ten najvzácnejší dar – túžbu po Bohu a po živote s Ním.

S blížiacim sa koncom pozemských dejín sa stávajú neovládateľné túžby a chute ľudí príčinou prevládajúceho egoizmu a zla. Neviazané správanie, choroby, všeobecný úpadok a skazenosť budú rovnako ako v časoch pred celosvetovou potopou či v dňoch Sodomy a Gomory bežným javom. Je dôležité, aby sme sa nenechali strhnúť prúdom doby. Našou jedinou záchranou je odovzdanie všetkých túžob celého nášho života pod Božie vedenie.

Vlastnými silami však nedokážeme odolať túžbam našej prirodzenosti narušenej hriechom. Satan to vie, a preto útočí na naše slabosti. Je si istý, že mu podľahneme, ak nemáme spojenie s Ježišom Kristom.

Ježiš pozná našu situáciu, a preto nám ponúka silu na zvládnutie našich túžob a chutí. Čelil rovnakému pokušeniu ako my. Odolal mu nie preto, že bol Boh, ale preto, že sa ako človek úplne odovzdal svojmu nebeskému Otcovi a nechal sa viesť Duchom Svätým.

Ježiš prišiel na tento svet, aby dokázal, že aj my môžeme zvíťaziť v skúškach rovnako ako On. Ponúka nám totiž silu k zmysluplnému životu a k rozvoju nášho charakteru podľa Božej vôle.

Ukázal nám, ako odolať pokušeniu. Používal Božie slovo ako ochranný štít. Ak sa spoľahneme na Božie slovo a odovzdáme sa vierou Bohu, môžeme prekonávať pokušenia. Spoliehajme sa aj my na Božie zasľúbenia a nehľadajme v ťažkých chvíľach výhovorky. Prežívajme výrok Písma: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil.“

Na zamyslenie:

  1. Ako Ježiš vyvrátil satanovo tvrdenie, že je vládcom celej planéty?
  2. Akým spôsobom sa satan snažil prinútiť Ježiša, aby stratil dôveru vo svojho Otca a začal pochybovať o Jeho slovách?
  3. Prečo Ježiš nerobil zázraky vo svoj vlastný prospech?
  4. Ako satan premáha ľudí so silnou vôľou a veľkou vierou v Boha?
  5. Ako môžeme obstáť, keď sa satan snaží otriasť našou dôverou v Boha a spochybniť Jeho lásku k nám?
  6. Ako môžeme víťazstvo nad hriechom prežívať ako svoju každodennú skúsenosť?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 4,1–11; Mk 1,12–13; Lk 4,1–13; Moj 3,15; Iz 52,14; Gn 3,1; Dt 8,2–3; Ž 37,19; Iz 33,16; Hab 3,17–18; Iz 50,7–10; 1Pt 5,8; Jn 14,30; 2 Pt 1,4; Zj 13,11–17; Jn 16,33; Ž 119,11

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše