Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

87. kapitola - Návrat do neba

„ Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ (Evanjelium podľa Matúša 28,20)

Po svojom zmŕtvychvstaní zostal Ježiš ešte nejakú dobu na zemi, aby ho učeníci videli v oslávenom tele, ale okamih jeho návratu do nebies sa blížil.

Na svoje posledné stretnutie s jedenástimi učeníkmi si vybral miesto, ktoré spoločne často navštevovali – Olivovú horu. Tu sa spolu mnohokrát rozprávali a modlili. Na úpätí hory sa rozprestierala záhrada Getsemane, kde Ježiš prežil ťažké chvíle pred zatknutím a ukrižovaním. Z tejto hory teraz vystúpi do neba a nad jej vrcholom sa objaví pri svojom slávnom návrate.

Keď prechádzali Jeruzalemskou bránou, mnoho ľudí si všimlo malú skupinku, v ktorej čele išiel ten, ktorého vodcovia ľudu pred niekoľkými týždňami ukrižovali. Učeníci netušili, že so svojím Pánom prežívajú posledné chvíle… Ježiš sa s nimi rozprával o udalostiach zo svojho života. Len čo sa priblížili ku Getsemane, zastavil sa pri viniči. Znovu im pripomenul, že vinič znázorňuje vzťah medzi nebeským Otcom, ním a jeho nasledovníkmi.

Cez vrchol Olivovej hory smerovali k Betánii. Po chvíli zostal stáť, s láskou pohliadol do tvárí učeníkov, uistil ich o svojej stálej starostlivosti a ochrane a povzbudil ich. Potom zdvihol ruky, požehnal učeníkov a pomaly sa z ich stredu vzniesol nahor. K nebu ho unášala sila silnejšia ako zemská príťažlivosť.

Učeníci hľadeli uprene a prekvapene na svojho Pána, ako vystupuje k nebu. K Ježišovi sa pridalo mnoho anjelov, ktorí okolo neho vytvorili žiarivý oblak. Z oblaku sa ozvalo zvolanie:

„Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Potom nasledoval radostný spev anjelov.

Ježišov sľub

Učeníci dlho vzhliadali k nebu. Vtom sa pred nimi objavili dvaja anjeli v ľudskej podobe. Oslovili ich:

„Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“

Boli to práve tí anjeli, ktorí prišli k Ježišovmu hrobu pri vzkriesení. Aj oni by sa radi pripojili k zástupu anjelov, ktorý sprevádzal Krista do nebeského domova. Zo súcitu a lásky k ľuďom však zostali na zemi, aby učeníkov potešili a povzbudili.

Ježiš vystúpil do neba v podobe človeka. V premenenom tele spolu s učeníkmi jedol a išiel na Olivovú horu. Anjeli uistili učeníkov, že tento Ježiš, ktorého videli odchádzať do neba, sa vráti späť na zem rovnakým spôsobom, ako odišiel. Príde v oblakoch anjelov a každý človek na zemi ho uvidí.

Tak sa naplní zasľúbenie, ktoré dal Ježiš všetkým svojim učeníkom: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Učeníci sa vrátili späť do Jeruzalema. Ich odporcovia si mysleli, že ich po Ježišovom odsúdení a ukrižovaní uvidia zdrvených a porazených. Oni však namiesto toho boli radostní a šťastní a nadšene rozprávali o Ježišovom vzkriesení a návrate do neba. Mnohí ľudia ich svedectvu uverili a Ježiša prijali za svojho Pána a Mesiáša.

Učeníci sa už budúcnosti neobávali. Vedeli, že na Boží trón zasadol ich priateľ a Pán, ktorý sa o nich neustále stará. Svoje prosby predkladali nebeskému Otcovi v Ježišovom mene, a keď sa modlili, pripomínali si Ježišove slová:

„Keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!“

Mali istotu, že Duch Svätý ich sprevádza a pomáha im.

Slávne stretnutie

Všetci obyvatelia nebies túžili privítať Božieho Syna. Ježiš prechádzal nebesami na čele zástupu, v ktorom boli aj niektorí ľudia vzkriesení pri jeho zmŕtvychvstaní. Keď sa priblížili k Božiemu mestu, anjeli v sprievode zvolali:

„Prastaré vchody, zdvihnite sa,

aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Strážni anjeli sa radostne opýtali:

Kto je ten Kráľ slávy?“

Odpoveďou bol nádherný chválospev:

„Hospodin, silný a mocný,

Hospodin, vojnový hrdina.

Brány, zdvihnite hlavice!

Prastaré vchody, zdvihnite sa,

aby mohol vojsť Kráľ slávy!“

Brány Božieho mesta sa doširoka otvorili a za tónov nádhernej hudby nimi celý zástup prešiel. Na Ježišove slávnostné privítanie a oslavu jeho víťazstva sa zhromaždili predstavitelia anjelov i ostatných svetov.

Ježiš ich však zastavuje. Najprv kráča k nebeskému Otcovi. Ukazuje mu jazvy na hlave, ranu v boku, stopy po klincoch na rukách a nohách. Predstavuje mu aj tých, ktorých prebudil k životu. Sú to zástupcovia ľudí, ktorí budú vzkriesení pri jeho návrate na zem.

Skôr ako bola stvorená planéta Zem, uzavreli Otec a Syn dohodu o tom, že v prípade potreby Ježiš zachráni ľudstvo od večnej skazy. Keď Ježiš na kríži zvolal „Je dokonané!“, odvolával sa práve na tento dohovor. Svoj sľub splnil. Teraz mohol pred Otcom vyhlásiť:

„Otče, tvoju vôľu som vykonal a spravodlivosť naplnil. Chcem, aby aj tí, ktorí ma prijali za svojho Záchrancu, boli so mnou tu.“

Otec s radosťou súhlasil. Všetkých, ktorí Ježiša prijali za svojho Záchrancu, prijíma za svojich synov a dcéry. Potom Ježiša objal a zvolal:

„Nech sa mu poklonia všetci obyvatelia nebies!“

Po týchto slovách prepuklo obrovské nadšenie. Všetci vzdávali Ježišovi česť a slávu za to, že láskou porazil zlo, a tak umožnil ľuďom vrátiť sa späť k Bohu. Celým vesmírom sa nieslo volanie:

„Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov.“

Nebo a zem sú už navždy spojené prostredníctvom Ježiša.

„A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral.“

Na zamyslenie:

  1. Prečo Ježiš zostal po svojom vzkriesení ešte tak dlho na zemi?
  2. Aké posledné slová predniesol Ježiš svojim učeníkom?
  3. Prečo sa dvaja z anjelov nepripojili k zástupu, ktorý sprevádzal Ježiša do nebeského domova?
  4. Aký postoj mali učeníci po Ježišovom nanebovstúpení k tomu, čo ich čaká v budúcnosti?
  5. Čo zvolal nebeský Otec, keď prijal a objal svojho Syna?
  6. Čo pre teba znamená, že Ježiš je dnes v nebi, prihovára sa za teba a pripravuje ti nebeský príbytok?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 28,16–20; Mk 16,15; Jn 17,4; Sk 1,11; Heb 1,14; Zj 1,7; 1Tes 4,16; Mt 25,31; Jn 14,3; Jn 16,23–24; Rim 8,34; Ž 24,7–10; Jn 19,30; Jn 17,24; Ž 85,11; Heb 1,6; Zj 5,12–13; Jn 20,17; Heb 7,25

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše