Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

69. kapitola - Znamenia druhého príchodu

„Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.“
(Evanjelium podľa Matúša 24,27)

Ježišove slová „Hľa, váš dom vám zostáva spustnutý“ kňazov a predstaviteľov ľudu vydesili. Mohla by to byť pravda? Bolo by možné, aby sa tento nádherný chrám v blízkej dobe premenil na trosky?

Aj učeníci boli zmätení. Keď s Ježišom chrám opúšťali, poukazovali na jeho nádheru a odolnosť. Steny chrámu boli postavené z bieleho mramoru a niektoré kvádre boli neuveriteľne veľké. Časť múru dokonca vydržala obliehanie babylonskou armádou vedenou Nabuchodonozorom pred mnohými storočiami.

Ježiš sa pozrel na chrám a vyhlásil: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané.“

Na Olivovej hore k nemu pristúpili Peter, Ján, Jakub a Ondrej a pýtali sa: „Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.“

Keby im Ježiš odhalil celú budúcnosť, neuniesli by to. V jeho popise budúcich udalostí sa miešalo zničenie Jeruzalema s dňom Jeho slávneho návratu. Museli začať hlboko premýšľať o Ježišových slovách a hľadať ich pravý význam. Vyslovená odpoveď nebola určená len prítomným štyrom učeníkom, ale všetkým ďalším Ježišovým nasledovníkom až do konca pozemských dejín. Prorocké slová o zničení Jeruzalema mali širší význam vzťahujúci sa ku koncu dejín, kedy Boh vykoná súd nad všetkým zlom na svete.

Odpovedal im: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú.“

Tieto slová sa naplnili. V období medzi Ježišovou smrťou a zničením Jeruzalema sa mnohí vyhlásili za mesiáša a tvrdili, že nadišiel čas, kedy bude izraelský národ oslobodený z područia Rimanov. Falošní spasitelia s posolstvom záchrany sveta sa vyskytovali aj počas ďalších storočí a objavujú sa aj v súčasnosti. Ich činnosť vyvrcholí v závere dejín.

Ježiš pokračoval: „Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia.“

A dodal: „Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený.“

Prví kresťania prežívali veľké ťažkosti. Zrádzali ich priatelia i rodiny. Štefan, Jakub a mnoho ďalších boli súdení a zabití. Praví Ježišovi nasledovníci boli posledným varovným hlasom určeným pre židovský národ. Ich zabitím dali vtedy predstavitelia národa jasne najavo, že neprijímajú ani Ježiša Krista, ani jeho učeníkov.

Podobne smutné udalosti sa však dejú stále. Vlády rôznych krajín svojimi zákonmi obmedzujú náboženskú slobodu. Niektoré krajiny dokonca Ježišových nasledovníkov utláčajú alebo odstraňujú.

Aj v krajinách s kresťanskou tradíciou budú zosmiešňovaní a postihovaní tí, ktorí veria v Ježiša a zachovávajú všetky Božie prikázania. V čase prenasledovania sa mnohí veriaci zrieknu viery. Zo strachu o bezpečie zradia svojich priateľov, s ktorými predtým uctievali Pána Boha. Ježiš nás na tieto udalosti upozornil preto, aby sme nimi neboli prekvapení a vopred sa na ne pripravili.

Svojim učeníkom oznámil, aké znamenia budú predchádzať skaze Jeruzalema a ako sa majú zachrániť: „Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech ujdú do hôr.“

Ježišovi nasledovníci si po štyridsiatich rokoch na tieto slová spomenuli a vo vhodnú chvíľu utiekli do hôr. Pri zničení Jeruzalema nezahynul ani jeden kresťan.

Ježiš svojich nasledovníkov vyzval: „Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu.“

Ježišovou smrťou sobota ako deň odpočinku nestratila platnosť, ani nestratila svoj význam. Počas štyridsiatich rokov sa mali Ježišovi učeníci modliť, aby nemuseli utekať v sobotu.

Ťažkosti a zvody

Od témy o skaze Jeruzalema Ježiš prešiel k obdobiu vyvrcholenia pozemských dejín – k svojmu príchodu z neba v moci a sláve. Vedel, že medzi oboma udalosťami prejdú dlhé stáročia temna, počas ktorých mnohí jeho verní nasledovníci prežijú utrpenie, prenasledovanie a potupu a nemálo z nich potom podstúpi i mučenícku smrť. Podrobnosti týchto udalostí by jeho učeníci neuniesli, a preto len povedal:

„Vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.“

Praví Ježišovi nasledovníci zažívali viac ako tisíc rokov kruté prenasledovanie. Milióny ľudí prišli o život. Keby Boh nezasiahol v prospech svojho ľudu, každý jeho verný nasledovník by určite zahynul.

A Ježiš pokračoval: „Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia: Hľa, je na pustatine – nevychádzajte! Hľa, je vnútri domu – neverte! Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.“

V dnešnej dobe niektorí ľudia tvrdia, že dostávajú posolstvo od obyvateľov neba. Komunikujú alebo sa stretávajú s mŕtvymi či inými duchmi. Ide o špiritizmus, pôsobenie démonov, pred ktorým Boh veľmi vážne varuje. Ľudia ovplyvnení týmito padlými anjelmi často tvrdia, že sa už Ježiš na našu zem vrátil, a to v tichosti a tajne. Ježiš nás však upozorňuje, aby sme týmto správam neverili.

Znamenia

Následne Ježiš dodal: „Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“

Znamenia, o ktorých Ježiš hovoril, sa už naplnili. Ježišov príchod je teda veľmi blízko. Ježiš sa čoskoro objaví v oblakoch s veľkou slávou, sprevádzaný početným zástupom žiariacich anjelov. Príde vzkriesiť k večnému životu mŕtvych, ktorí spia v hroboch, a dať nesmrteľné telá svojim verným, ktorí sa jeho príchodu dožijú. Vráti sa, aby dal večný život tým, ktorí mu dôverujú a zachovávajú jeho prikázania. Vezme ich so sebou do nebeského domova.

Kedykoľvek cítime smútok zo straty svojich blízkych, môžeme s dôverou hľadieť k dňu, kedy budú vzkriesení k večnému životu. Sám Ježiš nám zotrie slzy z očí, pretože prežijeme radosť z opätovného stretnutia.

Ježiš zdôraznil, že nikto z ľudí nepozná okamih jeho návratu. „No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, iba Otec.“

Výzva k bdelosti

„Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.“

Potopa vtedy prišla pre ľudskú zvrátenosť. Dnešný svet je na tom rovnako. Ľudia popierajú existenciu Boha a odmietajú žiť v súlade s jeho zákonom lásky – Desatorom. Svet sa naplnil bezbožnosťou, násilím, vášňami a ľahkomyseľnosťou.

Ježiš povedal: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom.“

Aj v dnešnej dobe sa napĺňajú Ježišove prorocké slová, pretože evanjelium je šírené po celom svete. Každý človek má možnosť podieľať sa na odovzdávaní dobrej správy – vo svojej rodine, medzi spolupracovníkmi a známymi. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa ľudia na Ježišov návrat tešili a pripravili.

Na zamyslenie:

  1. Prečo sa v Ježišovom opise budúcnosti prelína zničenie Jeruzalema s Jeho slávnym druhým príchodom?
  2. Čo mali Ježišovi učeníci urobiť, aby sa pri skaze Jeruzalema zachránili?
  3. Prečo sa mali učeníci modliť, aby nemuseli utekať v zime alebo v sobotu?
  4. Ktoré znamenia poukazujú na Ježišov druhý príchod?
  5. Čo môžeme robiť v čase čakania na Ježišov návrat? Zdá sa nám Jeho návrat blízky, alebo ešte veľmi vzdialený?

Biblické texty k tejto téme:

Mt 24,1–44; Mk 13,1–37; Lk 21,5–38; Mt 23,38; 1Tes 4,13–18; 1Kor 15,52; Júd 24; Gn 6,5; Gn 7,1; Gn 19,14; Kol 1,23; Zj 14,6; Sk 17,31; 2Pt 3,12; 1Tes 5,3; 2Pt 3,4; Zj 16,15

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše