Ten, ktorý prichádza
cs sk
Ten, ktorý prichádza

7. kapitola - Ježišovo detstvo

„A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.“
(Evanjelium podľa Lukáša 2,52)

Ježiš vyrastal v chudobnej rodine v malom horskom meste Nazaret. Vyvíjal sa ako každé dieťa na tomto svete. S pribúdajúcim vekom bol telesne zdatnejší a duševne vyspelejší. Druhí si ho veľmi obľúbili a tiež Boh v ňom nachádzal zaľúbenie.

Na svoj detský vek bol Ježiš veľmi milý, neuveriteľne trpezlivý, zásadový, ohľaduplný a čestný. Vždy vedel rozlíšiť medzi dobrými a zlými vecami.

Mária pozorne sledovala Ježišov vývin. Všímala si dokonalosť jeho charakteru, správanie a prístup k životu. S radosťou podporovala synovu vnímavosť a túžbu po poznávaní nových vecí. Duch Svätý jej dával múdrosť k výchove človeka, ktorého otcom bol Boh v nebesiach.

V Ježišovej dobe bolo náboženské vyučovanie len formálne. Tradície sa stali dôležitejšími než samotné Písmo. Židovskí učitelia kládli dôraz na obrady a žiakov neviedli k princípom naozajstnej služby Bohu a k hlbšiemu porozumeniu jeho zákona.

Žiaci boli zahltení množstvom nepodstatných informácií a nemali pokoj ani čas na osobné stretnutia s Bohom. Nemohli tak počuť Boží hlas prihovárajúci  sa ich srdcu. Ich myseľ bola odvádzaná od pravého Zdroja múdrosti. Vplyvom tohto vyučovania sa znižovala bystrosť mladých ľudí a obmedzoval sa ich obzor.

Malý Ježiš nenavštevoval školy zriaďované pri synagógach. Jeho prvým učiteľom bola matka. Od nej sa dozvedal o Bohu a nebeských zákonitostiach. Často citovala texty Písma; hovorila mu tak slová, ktoré On sám predniesol Izraelu prostredníctvom Mojžiša. Ježiš nenavštevoval rabínske školy ani v mladosti. Nepotreboval získať formálne vzdelanie, lebo jeho Učiteľom bol samotný Boh.

Poučenie z Písma a z prírody

Ježiš sa učil nové veci rovnako ako každé dieťa. Jeho hlboké znalosti Písma ukazujú, koľko radostných chvíľ pri jeho čítaní prežíval. Dlhé hodiny trávil tiež v prírode pozorovaním Božieho stvorenia. Je pozoruhodné, že Ten, ktorý stvoril zem, more a nebesia, teraz poznával svoje stvoriteľské dielo z ľudskej perspektívy!

Od skorého veku žil Ježiš pre dobro a požehnanie druhých. V tomto poslaní mu veľmi pomáhalo jeho poznávanie prírody. Pri pozorovaní rastlín a živočíchov mu napadali nové myšlienky. V bežnom živote nachádzal prirovnania, ktorými mohol lepšie objasniť pravdu o Bohu. Neskôr rozprával podobenstvá, ktoré ukazujú, aký otvorený a vnímavý bol voči ponaučeniam z prírody a zo života a ako sa ich osvojením môže otvoriť myseľ človeka pre duchovné pravdy.

Už vo svojom detstve začal Ježiš chápať dôležitosť slov a činov Pána Boha. Stíšením a modlitbou mal svoju myseľ neustále uprenú k nebesiam, rástol v porozumení Boha a pravdy. Stále ho tiež obklopovali Boží anjeli. Každý človek sa môže už od detstva učiť podobným spôsobom ako Ježiš. Nech sme akéhokoľvek veku, pokiaľ sa snažíme dozvedieť viac o našom nebeskom Otcovi pomocou Biblie, sprevádzajú nás pri tom Boží anjeli. Naša myseľ je nasmerovaná k dobru a pravde a náš charakter je budovaný na obraz Ježiša.

Ježiš žil od detstva v súlade s Bohom. V jeho charaktere, slovách a činoch nebol ani náznak zla. Niežeby Ježiš nebol vystavený pokušeniu. Práve naopak. Ľudia z Nazareta boli dobre známi svojimi skazenými mravmi. Obyvatelia z okolia často podotkli, či vôbec môže z Nazareta pochádzať niečo dobré.

V takomto prostredí bol Ježišov charakter neustále podrobovaný skúške. Satan sa vytrvalo snažil premôcť toto dieťa z Nazareta. Hoci anjeli ochraňovali Ježiša od narodenia, jeho život bol neustálym bojom proti silám zla a temnoty. Satan neúnavne využíval všetky možné spôsoby, aby Ježiša prekvapil a zviedol.

Ježiš neustále čelil pokušeniam, ktoré zažívame aj my. Jeho čistý život je príkladom všetkým deťom, mládeži aj dospelým.

Ježišovi rodičia žili v skromných pomeroch. Aby si zarobili na živobytie, museli denne tvrdo pracovať. Život v chudobe, sebazaprení a nedostatku pomáhal Ježišovi v zachovaní čistého charakteru. Jeho dni boli naplnené prácou, a tak kvôli záhaľke alebo zlým priateľom neupadal do pokušenia. Predchádzal mu, ako to len šlo. Ani ľahkovážna zábava, ani výsmech druhých ho nemohli prinútiť k niečomu zlému. Bol dostatočne prezieravý, aby vedel rozoznať zlo, a dostatočne silný, aby mu odolal.

Práca požehnaním

Ten, ktorý vládne v nebesiach, plnil ako človek radostne a verne svoje povinnosti v rodine. Ako milujúci a poslušný syn pracoval Ježiš svojimi vlastnými rukami v Jozefovej tesárskej dielni. Rovnako tak ako ostatní pracovníci, aj on nosil obyčajný pracovný odev. Nikdy nepoužil svoju božskú moc na to, aby si uľahčil prácu alebo akékoľvek problémy v živote.

Prácou Ježiš posilňoval myseľ aj telo a udržiaval sa v dobrej fyzickej kondícii. Staral sa o svoje zdravie, aby mohol naplno slúžiť, a vždy pracoval svedomito a vytrvalo. Dal nám príklad, aby sme aj my vykonávali akúkoľvek prácu starostlivo a ohľaduplne. Boh stvoril prácu ako požehnanie. Iba ľudia, ktorí pracujú poctivo a verne, zažívajú radosť z dobre odvedeného diela. Boh si váži mládež a deti, ktoré ochotne a radostne pomáhajú svojim rodičom pri domácich povinnostiach. Také deti budú prispievať k prospechu celej spoločnosti aj v dospelosti.

Ježiš prežil medzi chudobnými celý život. Zdieľal s nimi ich starosti a ťažkosti. Ten, kto správne chápe Ježišovo posolstvo, nebude nikdy rozlišovať ľudí podľa majetku a uprednostňovať bohatých pred chudobnými.

Oslava Boha spevom

Ježiš oslavoval Boha radostným spevom. Ľudia mali radosť, keď začuli jeho hlas. Jeho piesne akoby napĺňali vôňou kadidla celé okolie a zaháňali všetko zlé.

Ježišov život bol po celé roky požehnaním pre všetkých obyvateľov Nazareta. Starí, trpiaci, ľudia zaťažení tvrdou prácou, hravé deti, ale aj zvieratá – všetci sa radovali, keď bol v ich blízkosti. Ten, ktorý umiestnil planéty vo vesmíre, venoval pozornosť každému, kto potreboval pomoc.

Ježiš vyrastal, silnel na tele i na duchu. Bol milý Bohu a obľúbený susedmi i známymi. Vytváral radostnú atmosféru, šíril okolo seba nádej a odvahu, a tak ho radi videli v každom dome. Často ho v sobotu v synagóge požiadali, aby prečítal text z Písma. Mnohí ľudia boli pri počúvaní Božieho slova dojatí, pretože na známy text nazerali z inej perspektívy.

Ježiš nechcel byť stredobodom pozornosti a nestál o popularitu. Počas dlhých rokov v Nazarete neurobil ani jeden zázrak. Jeho tichý a skromný život v ranom detstve prináša významné poučenie. Čím pokojnejší a jednoduchší je život dieťaťa, čím menej je v ňom umelo vyvolaného vzruchu a čím viac času strávi v prírode, tým viac prospieva po fyzickej, duševnej a duchovnej stránke.

Stvoriteľ žil medzi nami, aby nás naučil, v akom tesnom vzťahu môžeme žiť s Bohom. V malých aj veľkých veciach každodenného života vyvyšoval Ježiš svojho nebeského Otca. Poctivou prácou v tesárskej dielni konal Božie dielo rovnako tak, ako keď neskôr robil zázraky pred davmi ľudí. Všetci mladí ľudia, ktorí vo svojich domovoch nasledujú Ježišov príklad vernosti a poslušnosti, si môžu byť istí, že Boh na nich myslí a že si ich obľúbil.

Na zamyslenie:

  1. Aká bola náboženská výchova v Ježišovej dobe?
  2. Čo bolo hlavným Ježišovým poslaním už od jeho ranného veku?
  3. Prečo je Ježišov čistý život príkladom všetkým deťom, mládeži aj dospelým?
  4. Aké deti prinášajú prospech celej spoločnosti?
  5. Aký životný štýl najviac prospieva fyzickej, duševnej a duchovnej sile dieťaťa?
  6. Akí by sme boli, keby sme žili tak, aby sme boli požehnaním pre druhých?

Biblické texty k tejto téme:

Lk 2,39–40; Jn 1,46; Iz 42,1

Zdieľať

Zoznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše